สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.6 ทอง 4 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายธนกิจ    ฤทธิ์ศรี
 
1. นางไกรศรี  โพธิ์สิงห์
 
2 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 81.33 ทอง 7 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายเอกดนัย   อันปัญญา
 
1. นางจงใจ   สัตยธีรานนท์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลกัลยา  ทองมี
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ไกวาสัง
3. เด็กหญิงจุฑาพร   ประทุมชัย
4. เด็กหญิงนุสรา  ทรัพย์ภารีย์
5. เด็กหญิงรณัสถ์ชนก  พวงนิล
 
1. นางทองใบ   ลาบุตร
2. นางประภาพร   ประสงค์ศิลป์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวฐิติพร   อันทะแสง
 
1. นางกมลวรรณ    ดวงอ่อนนาม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 87.7 ทอง 7 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงภามินี  มูลศรีแก้ว
2. เด็กชายอนันตโชค   รักธัญญะการ
 
1. นางวรางคณา  อุ่นอุดม
2. นางศุภนุช   คงถวิลวงศ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวพร่างเพชร   ศิริอำนาจ
2. นายเกรียงไกร   ทับชา
 
1. นางปราณี   เทียงทำ
2. นางเทวีรัศมิ์   สองหลวง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวฐิจิกานต์   ภักดิ์สอนิสิทธิ์
2. นางสาวณัฐริกา   ฟองอ่อน
3. นายธนวัฒน์   เทียงดี
4. นางสาวปภัสรา   สิงห์สุวรรณ
5. นายพงศกร   ประพันธมิตร
6. นางสาววัชราภรณ์   ศรีลางค์
7. นายวิทยา   บุญหล้า
8. นางสาวสลาลี   สีขวาพา
9. นายสิทธิชัย   สิงห์สุวรรณ
10. นายอาณัติ   คำสิงห์
 
1. นางปราณี   เทียงทำ
2. นางอนุช   พลลาภ
3. นางเทวีรัศมิ์   สองหลวง
 
8 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงปนัดดา  ราชบุญโย
2. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  บุญเพ็ง
 
1. นางคัคนางค์   รองหานาม
2. นายธนกฤต  สุวรรณศรี
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.1 ทอง 7 โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  วรรณุเสน
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์   นันทะริด
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ไทยชาติ
 
1. นางนวพรรณ  คนกาญจน์
2. นางละเมียด   สง่า
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80.33 ทอง 10 โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวมาลิสา  ยศพล
2. นางสาวลักขณา  เต็งสกุล
3. นางสาวอัญชลี  มั่นทน
 
1. นางพรรณี  ไม้หอม
2. นางพิมพ์วิไล  ศรีสุภักดิ์
 
11 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา   มุลตรีแก้ว
 
1. นายวิกรณ์   มากดี
 
12 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวอัญชนา   พลจ่า
 
1. นางอนงค์   สิทธิวายุพัฒน์
 
13 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 82.33 ทอง 9 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวณิฏิยากร  ทับชา
2. นายตะวัน  บุญเมือง
3. นางสาวธรณ์ธันย์  คงเกิด
4. นางสาวเจนจิรา  บัวศรี
5. นายเจษฎา  แก้วนะรา
 
1. นางอนุช  พลลาภ
2. นางเกศิณี  กิจสาลี
 
14 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   นาสุริวงศ์
2. เด็กชายจักรกฤษ  สิทธิจันทร์
3. เด็กหญิงลักขณา   ศรีเมือง
4. เด็กหญิงลักษณา  สีลาเฮียง
5. เด็กชายศราวุธ  ไชยโวหาร
6. เด็กหญิงสนธยา   ดวงมั่น
7. เด็กหญิงสุกัญญา   โคตรบรรเทา
 
1. นางร่มฉัตร   หงษ์อุดร
2. นางวิไลวรรณ  จันทร์ถง
3. นายเกรียงศักดิ์  กมล