สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 69.67 ทองแดง 6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นางสาวกรรณิการ์   เพ็ชรใส
2. นางสาวกรรณิการ์   เจนการ
3. นายกฤตนัย   โคตรสพล
4. นางสาวกฤษติรักษ์   อุ่นศิริ
5. นางสาวกอร์ปกานต์   กาศเกษม
6. นางสาวกัญญาณัฐ   คงเกิด
7. นายกิตติพศ  พรหมพันใจ
8. นายณัฐณรงค์   ทศแก้ว
9. นายณัฐพล   ราชโคตร
10. นายทวีศักดิ์  รัตรองใต้
11. นางสาวธนิษฐา   พุ่มพยอม
12. นายธีทัต   อุ่นประเดิม
13. นายนันทพล   วงศ์ใหญ่
14. นางสาวบุญฑริก   สัวรัมย์
15. นายปฏิภาณ   โพธิ์ทอง
16. นายประวิทย์   ฉลาดเขียว
17. นายปิยราช   พันตะคุ
18. นายพงศกร   เค้าแคน
19. นางสาวพัชรา   สุเสนา
20. นางสาวพิชญาดา   ดวงจันทร์โชติ
21. นางสาวมินตรา   ธูปน้ำคำ
22. นางสาวรังสินี   ขุนเลศ
23. นางสาวลำแพน   ชาแท่น
24. นายวัฒนา   โพธิ์หล้า
25. นายวิษณุเทพ   เหล่าสุโพธิ์
26. นายสรภพ   ชุมฝาง
27. นายสหรัฐ   นิรงบุตร
28. นางสาวสุดปรารถนา   เที่ยงนา
29. นางสาวสุดารัตน์   ศรีคงเพชร
30. นายสุรศักดิ์   สายหยุด
31. นายสุริยา   ศรีอินทร์
32. นางสาวสไบทิพย์   วงเวียน
33. นายอนันตชัย   ทศน้อย
34. นายอนุสรณ์   มะลัยจันทร์
35. นายอิทธิพล   เรืองสา
 
1. นายดนัย   ยิ้มอินทร์
2. นายบรรลุ   สุขุนา
3. ดร.มนูญ  เพชรมีแก้ว
4. นางสาววนิดา   นนฤาชา
5. นายวสิษฐ์  สมจิตศรีปีญญา
6. นางวันเพ็ญ  มูลดี
7. นางสุภาพร   อาสนาไชย
8. นายเสกสิทธิ์   สังฆะมณี