สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.ภูเก็ต 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต 1. นายธนกร  อัศวธีระ
2. นายสรวิชญ์  ทองหยิบ
3. นายสุกฤษฎิ์  คุณะแสน
 
1. นางสาวชุลีพร  สืบสิน
2. นางยุวดี  ชูภาพ
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต 1. เด็กชายภัทรภณ  รัตนเลิศธาดา
2. เด็กชายอิงครัต  แหวนโชติช่วง
3. เด็กชายเตชสิทธิ์  อนนตชุติกาญจน์
 
1. นางสาวยุวดี  ชูภาพ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1. เด็กหญิงชินามิ  ไตรพันธุ์โกศล
 
1. นางมาซามิ  ไตรพันธุ์โกศล
 
4 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นายเทวินทร์  ทิพย์ลือพร
 
1. นางสาวนวลศรี  อรรจนพงศา
 
5 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวจิวารีย์   สันโต๊ะโส๊ป
2. นางสาวนิคโคล คริสติน   ฮาร์ทแมน
3. นายรณกฤต    สุขสันติ์เสรี
4. นางสาวสัจจพร   ขำอนันต์
5. นายอภิสิทธิ์ศิลป์   แผ่วรุณ
 
1. Mrs.Nicole Lavinia   Cooney
2. Mr.Robert James   Cooney
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว(ประศาสน์วิทยา) 1. นางสาวแนทรี  ดีวิส
 
1. นางนิจเรศ  จองบุตรดี
 
7 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1. นายธีรศักดิ์  มาศเมฆ
2. นายพงศภัค  แจ่มโนทัย
3. นายวุฒิชัย  พูแหว่น
 
1. นายภูเบศ  พนานุรักษ์
2. นายเอกชัย  หนูหลง
 
8 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1. เด็กหญิงธมนต์รัตน์   ชูชาติ
 
1. นายไมเคิล  เฉลิมวงศ์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 89.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติยา  ศิริมณีบุญ
2. เด็กหญิงจีรภรณ์  ปัมเรลชารกี
3. เด็กชายณัฐกันต์  มหาลีวีรัศมี
4. นางสาวณัฐติญา  ขันติอยู่
5. นางสาวธีรนิดา  จิตณรงค์
6. นางสาวนันทกมล  เสงี่ยมรักษ์
7. เด็กหญิงบัณฑิตา  เกษเพชร
8. เด็กหญิงประภัสรา  เชตรี
9. เด็กหญิงพรธีรา  เขียวหวาน
10. เด็กหญิงพรพรรณ  หอมสมสวย
11. เด็กหญิงพัทธมน  ระวังสาสน์
12. นางสาวลลิตา  เดวิเลาะ
13. เด็กหญิงศศิมาภรณ์  เลาเออร์
14. เด็กหญิงสโรชา  น้อยกล่ำ
15. เด็กหญิงไพลิน  เนาแมน
 
1. นายครรชิต  หัสเกิด
2. นางจีรพร  หัสเกิด
 
10 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 84.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กชายกันตินันท์  สมัยคมสัน
 
1. นายธนาวุฒิ  ชุมทอง
 
11 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวสิริกร   บัวทอง
 
1. นางสาวอิสรีย์    ศรีงาม
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวกัลยกร    มาศวงศ์ศา
2. นางสาวณิชากร    พฤกษ์อมรกุล
3. นายบุญรักษา   โสภาค
4. นางสาวศุภากร    เอี่ยมจิตต์
5. นายสุวิจักขณ์   เอี๊ยะตะกูล
 
1. นางสาวพิมระวี   อาจารีกุล
2. นายวัชริศร์   ปัญญาพุฒินันท์
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81.6 ทอง 4 โรงเรียนดาราสมุทร 1. เด็กชายนิโคลา  มิเกลลี่
2. เด็กชายสวรินทร์  ยุบลชู
 
1. นายอภิชัย  พ่วงทอง
2. นายเสริมศักดิ์  ตันสกุล
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86.4 ทอง 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต 1. นางสาวกนกกร   ใจสงเคราะห์
2. นางสาวณัฎฐ์จรีย์   ต้นโพธิ์
3. นางสาวณัฐมน   นวนสุวรรณ์
4. นางสาวดาราวลี  วิไลแสงจันทร์
5. นายต้นปอ  ขวัญยืน
6. นายบุญทวี  ช่างเหล็ก
7. นายปริชญ์  ชูศักดิ์
8. นายภูเบศ  จำนรรจ์พร
9. นางสาวศิริพรหม   ตัณฑัยย์
10. นายอภิมุข  บุญศรี
 
1. นางสาวภัทรภร  เอียดยอด
2. นายวิษณุ  ช่วยบำรุง
3. นางสุปราณี  รอดเซ็น
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 81.66 ทอง 5 โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. เด็กหญิงจิราภา   พฤกษ์ประทิ่น
2. เด็กหญิงนภเกตน์   วิชิต
3. เด็กหญิงเณศรา   เก้าเอี้ยน
 
1. นางนันทา  สิทธิอัครพงศ์
2. นายพงศ์ไพศาล   วิริยานุกูลวงศ์
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนกะทู้วิทยา 1. นายธนาวารินทร์  อ่อนสี
2. เด็กหญิงพรนภา  บัวคำ
 
1. นางสาวภัทรมน  อินไหม
2. นางสาวสุภากาญจน์  รักษาวงศ์
 
17 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80.6 ทอง 6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. เด็กหญิงสุธาวัลย์   เมืองมีศรี
 
1. นางสาวนิตยา   ดวงมณี
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนกะทู้วิทยา 1. เด็กหญิงศรัญพร  วาณิชกุลนันทน์
2. เด็กหญิงศวิตา  ชูแก้ว
 
1. นางสาวสุภากาญจน์  รักษาวงศ์
2. นายเฉลิมพล  มีดวง
 
19 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 85.5 ทอง 7 โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวณิชนันทน์  สุนทรพิมล
 
1. Mr.Colin  Smith
 
20 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 74.33 เงิน 8 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1. นางสาวซินดี้  โยฮานส์สัน
 
1. นางสาวกานต์ธิดา  สิงฆาฬะ
 
21 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. เด็กชายธนกฤต   สวนอักษร
 
1. นายสัญญา   สัจจากุล
 
22 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 81.16 ทอง 8 โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. เด็กหญิงศิวนาถ   สมาน
 
1. นางทัศสิรี  ฉายขจร
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.4 เงิน 8 โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. เด็กหญิงขนิษฐา   มูลสาร
2. เด็กหญิงจิรชยา   แก้วบุญ
3. เด็กหญิงจุฑามาส    สุขศรี
4. เด็กหญิงณิชกุล   หัตถเลิศ
5. เด็กหญิงสุกัญญา   ผลชู
 
1. นางขวัญตา   คชรินทร์
2. นางทิพย์วรรณ   ลีลาอริยะ
 
24 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 โรงเรียนเมืองถลาง 1. นายจักรกฤช  ยอดทวีบุญ
2. นายสิทธิกร  ฐิตวิริยะ
 
1. นายยุทธนา  เพชรเชนทร์
2. นายศุภโชค  คงรอด
 
25 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 83 ทอง 8 โรงเรียนเมืองถลาง 1. นายอนิรุทธ์  รักฤทธิ์
 
1. นางสาวสุกานดา  นิลสุข
 
26 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 90.1 ทอง 9 โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   ยับ
 
1. Mr.Huang  Tao
 
27 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นายภาณุพงศ์  ว่องไว
2. เด็กชายศุภสิน  เสงี่ยม
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  อมตาริยกุล
 
1. นางสาวอรพรรณ  จันทร์แจ่ม
2. นายไพศาล  ศรีสวัสดิ์
 
28 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82.3 ทอง 10 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สว่างเดือน
 
1. นายธนาวุฒิ  ชุมทอง
 
29 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 67.83 ทองแดง 10 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นายณัฐพล  โหราศาสตร์
 
1. นายอนุวรรต  สุทธิรักษ์
 
30 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพนิดา  วงศ์วัฒนกิจ
 
1. นางพรรณราพร  แก้วพรหม
 
31 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90 ทอง 10 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต 1. นางสาวยุพาวดี  รัตนไพวงศ์
2. นางสาววราภรณ์  คมนา
3. นางสาวอรชิตา  บุญรัตน์
 
1. นางสาวกัญญ์ณณัฏฐ์  ปั้นทอง
2. นางอัจฉรา  ขาวพุ่ม
 
32 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81.6 ทอง 11 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐฐาภรณ์  คชกาญจน์
 
1. นางนิตยา  ชูศรี
 
33 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 77 เงิน 11 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา 1. นายธนพล  ชลเขตต์
 
1. นายณัฐวิท  บุญมีไชย
 
34 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 12 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นายปารเมศ  ตัณฑเวส
 
1. นายไพศาล  ศรีสวัสดิ์
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 12 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นางสาวกมลวรรณ  อำนาจวิจิตร์
2. นางสาวกัญญาภัค  สิงห์ดำ
3. นายคมปัญญา  เอกวานิช
4. นางสาวณัฏฐิณี  กิตติสิทโธ
5. นายนิธิกร  เจนธนากุล
6. นายภัทรภูมิ  ทั่วไตรภพ
7. นายวรปรัชญ์  อุปัติศฤงค์
8. นางสาวสุพิชญา  พุ่มพวง
9. นางสาวเมธาพร  จุลกโกมล
10. นางสาวโชติกา  โค้วเจริญ
 
1. นายทวี  เตชะภัททวรกุล
2. นางสุรีย์พร  สุริยปราการ
3. นายอดุลย์  บุญประสิทธ์
 
36 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 19 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต 1. เด็กหญิงลลิตา  คึมยะราช
2. เด็กชายอนุวัตร  สุเมธ
3. เด็กชายเดชฤทธิ์  ชิณวงศ์
 
1. นางยุวดี  ชูภาพ
 
37 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 24 โรงเรียนกะทู้วิทยา 1. นางสาวษมาภรณ์  แก้วดอนรีย์
2. นางสาวสิริรัตน์  จันทร์ธรรม
3. นางสาวอภิญญา  พิมพาพันธ์
 
1. นางสาวภัทรมน  อินไหม
2. นายเฉลิมพล  มีดวง
 
38 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 25 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต 1. นายจิรพงศ์  ยอดสุรางค์
2. นายณัชตา  อ๋องเอื้อ
3. นายสกุลพันธ์  ตันติวัชรพันธุ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต  บ้านนบ
2. นางยุวดี  ชูภาพ
 
39 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 26 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต 1. นายกิตติศักดิ์  สิทธิศักดิ์
2. นายปรารภ  กสิบาล
3. เด็กชายศุภกร  สุธรรมเมธา
 
1. นายก้องเกียรติ  นุชเครือ
2. นายอุดมศักดิ์  ตันติวิวัทน์
 
40 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 26 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต 1. เด็กชายนราวิชญ์  ทองเพ็ชร
2. เด็กชายวัฒนพงศ์   หนูรักษ์
3. เด็กชายศุภณัฐ   เทิดเกียรติขจร
 
1. นายนาย อุดมศักดิ์  ตันติวิวัทน์
2. นางยุวดี  ชูภาพ