สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.ภูเก็ต 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 24 โรงเรียนกะทู้วิทยา 1. นางสาวษมาภรณ์  แก้วดอนรีย์
2. นางสาวสิริรัตน์  จันทร์ธรรม
3. นางสาวอภิญญา  พิมพาพันธ์
 
1. นางสาวภัทรมน  อินไหม
2. นายเฉลิมพล  มีดวง
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนกะทู้วิทยา 1. นายธนาวารินทร์  อ่อนสี
2. เด็กหญิงพรนภา  บัวคำ
 
1. นางสาวภัทรมน  อินไหม
2. นางสาวสุภากาญจน์  รักษาวงศ์
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 67.83 ทองแดง 10 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นายณัฐพล  โหราศาสตร์
 
1. นายอนุวรรต  สุทธิรักษ์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 12 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นางสาวกมลวรรณ  อำนาจวิจิตร์
2. นางสาวกัญญาภัค  สิงห์ดำ
3. นายคมปัญญา  เอกวานิช
4. นางสาวณัฏฐิณี  กิตติสิทโธ
5. นายนิธิกร  เจนธนากุล
6. นายภัทรภูมิ  ทั่วไตรภพ
7. นายวรปรัชญ์  อุปัติศฤงค์
8. นางสาวสุพิชญา  พุ่มพวง
9. นางสาวเมธาพร  จุลกโกมล
10. นางสาวโชติกา  โค้วเจริญ
 
1. นายทวี  เตชะภัททวรกุล
2. นางสุรีย์พร  สุริยปราการ
3. นายอดุลย์  บุญประสิทธ์
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 19 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต 1. เด็กหญิงลลิตา  คึมยะราช
2. เด็กชายอนุวัตร  สุเมธ
3. เด็กชายเดชฤทธิ์  ชิณวงศ์
 
1. นางยุวดี  ชูภาพ
 
6 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 26 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต 1. นายกิตติศักดิ์  สิทธิศักดิ์
2. นายปรารภ  กสิบาล
3. เด็กชายศุภกร  สุธรรมเมธา
 
1. นายก้องเกียรติ  นุชเครือ
2. นายอุดมศักดิ์  ตันติวิวัทน์
 
7 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 26 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต 1. เด็กชายนราวิชญ์  ทองเพ็ชร
2. เด็กชายวัฒนพงศ์   หนูรักษ์
3. เด็กชายศุภณัฐ   เทิดเกียรติขจร
 
1. นายนาย อุดมศักดิ์  ตันติวิวัทน์
2. นางยุวดี  ชูภาพ
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 25 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต 1. นายจิรพงศ์  ยอดสุรางค์
2. นายณัชตา  อ๋องเอื้อ
3. นายสกุลพันธ์  ตันติวัชรพันธุ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต  บ้านนบ
2. นางยุวดี  ชูภาพ
 
9 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 โรงเรียนเมืองถลาง 1. นายจักรกฤช  ยอดทวีบุญ
2. นายสิทธิกร  ฐิตวิริยะ
 
1. นายยุทธนา  เพชรเชนทร์
2. นายศุภโชค  คงรอด