สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.ภูเก็ต 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.4 เงิน 8 โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. เด็กหญิงขนิษฐา   มูลสาร
2. เด็กหญิงจิรชยา   แก้วบุญ
3. เด็กหญิงจุฑามาส    สุขศรี
4. เด็กหญิงณิชกุล   หัตถเลิศ
5. เด็กหญิงสุกัญญา   ผลชู
 
1. นางขวัญตา   คชรินทร์
2. นางทิพย์วรรณ   ลีลาอริยะ
 
2 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 77 เงิน 11 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา 1. นายธนพล  ชลเขตต์
 
1. นายณัฐวิท  บุญมีไชย
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. เด็กชายธนกฤต   สวนอักษร
 
1. นายสัญญา   สัจจากุล
 
4 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพนิดา  วงศ์วัฒนกิจ
 
1. นางพรรณราพร  แก้วพรหม
 
5 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 74.33 เงิน 8 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1. นางสาวซินดี้  โยฮานส์สัน
 
1. นางสาวกานต์ธิดา  สิงฆาฬะ