สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.ภูเก็ต 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 12 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นายปารเมศ  ตัณฑเวส
 
1. นายไพศาล  ศรีสวัสดิ์
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต 1. เด็กชายภัทรภณ  รัตนเลิศธาดา
2. เด็กชายอิงครัต  แหวนโชติช่วง
3. เด็กชายเตชสิทธิ์  อนนตชุติกาญจน์
 
1. นางสาวยุวดี  ชูภาพ
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต 1. นายธนกร  อัศวธีระ
2. นายสรวิชญ์  ทองหยิบ
3. นายสุกฤษฎิ์  คุณะแสน
 
1. นางสาวชุลีพร  สืบสิน
2. นางยุวดี  ชูภาพ