สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86.6 ทอง 7 โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1. นางสาวจารวี  อุทรักษ์
2. นางสาวจารุณี  ยันทะแย้ม
3. นางสาวชญานิน  พลกุล
4. นางสาวณิชกานต์  อัฐนาค
5. นายตกูล  สายนาโก
6. นางสาวธิติมา  ชี้พรอำนวย
7. นายธีรวัฒน์  จันทร์นคร
8. นายนวกานต์  สุริยะ
9. นางสาวพรพรรณ  ชิณฤทธิ์
10. นายภานุวัฒน์  ฉันประเดิม
11. นางสาวมาลินี  อิ่มอุรัง
12. นายวีรยุทธ  สมัครนิล
13. นายศิวกร  ศรีสุข
14. นายสมพงษ์  จันทบูรณ์
15. นายสุเมธ  อุทรักษ์
16. เด็กชายอภิลักษณ์  โพธิสม
17. นางสาวอรพรรณ  ดลชม
18. นางสาวอาภาศิริ  สะตะ
19. นายอิทธิวาท  จันละบุตร
20. นายเรืองดนัย  บุญจอง
 
1. นายจำรัส  หาญกุล
2. นางจิราภรณ์  โชติรื่น
3. นางนุชรี  บุญโพธิ์
4. นางลมปราณี  ถามณี
5. นางเสาวรัตน์  อุดรพิมพ์
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวสุมลทา   ภูเต้านิล
 
1. นางสาวนารีรัตน์   มีนะถา
 
3 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 6 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 1. นายสมัชญ์  พิมพ์สิน
 
1. นายสมพร  เพชรชู
 
4 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 67 ทองแดง 10 โรงเรียนนามนพิทยาคม 1. นายวชิระ  วิชาผง
2. นายอนุชิต  ดอนสามารถ
3. นายเทวฤทธิ์  วิเศษชู
 
1. นายวัชระพล  โป๊ะตะคาร
2. นายสุรวิทย์  ลาภบุญเรือง
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ 1. เด็กชายนาวิน  คิอินธิ
2. เด็กชายบุญสนอง   คำลา
3. เด็กชายภูมิพัฒน์  ศรีสมชัย
 
1. นายวีระยุทธ  จันทร์สด
2. นายสุคนธ์  ภูชำนิ
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวณิชกานต์   ปัตลา
2. นางสาวทัชวรรณ  อันสงคราม
 
1. นางชาลินี   สังข์วิเศษ
2. นางปานใจ   โพธิ์หล้า
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวทีพัฒนา 1. เด็กหญิงขวัญฤดี   วัลลักษณ์
2. เด็กหญิงจารุตา   ศรีโยธี
3. เด็กหญิงสุนันทา  ศรีชมภู
 
1. นางพัชนี  ชิณโสม
2. นางรัตนา   วุฒิสาร
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวรุ่งทิวา   คำประสาร
2. นางสาวศศิธร   อุดศรี
3. นายอภินันท์   โทขันติ์
 
1. นางสุลักขณา   รัดที
2. นางอมรวรรณ   สุภารีย์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 9 โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ 1. นายสิงห์โต  เวฬุวนารักษ์
 
1. นายเชิดศักดิ์  ไชยเดช
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 8 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวรุ่งอรุณ   ริคำแง
2. นางสาววงเดือน   ภักดี
 
1. นายปรีชา  ปุริศรี
2. นางสุลักขณา   รัดที
 
11 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนโนนคำวิทยา 1. เด็กชายชราวุฒิ  ตาลสถิตย์
 
1. นายศราวุธ  กุดแถลง
 
12 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคำวิทยา 1. นางสาวกนกอร  โชติรื่น
2. นายอบเชย  โชติฉันท์
 
1. นายชัยยงค์  แสนณรงค์
2. นางปุณณดา  การเมือง
 
13 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนคำวิทยา 1. เด็กชายจักรี  มังคุณ
2. เด็กหญิงชญานี  บอนงาม
3. เด็กหญิงประภาพร  คำทา
4. เด็กชายพงศธร  ปรางค์ทอง
5. เด็กหญิงสหฤทัย  แสงสาย
6. เด็กหญิงสุภาพร  มั่นหมาย
7. เด็กหญิงเจนจิรา  เขจรเฟื้อง
 
1. นางสาวภัทรวดี  ตาลผาด
2. นางวิภาวรรณ  พลประถม
3. นางศิริญญา  นามสง่า
 
14 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 66.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  ศรีแนน
2. นายณฐพล  ศรีขาว
3. เด็กชายนพคุณ  บุตรพรม
 
1. ว่าที่ร้อยโทโดม  อุดรแผ้ว
 
15 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1. นายปิยะ  มุ่งแฝงกลาง
 
1. นายอนุชา  ไชยเลิศ
 
16 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 5 โรงเรียนโนนคำวิทยา 1. นายหยกทัย  โชติรื่น
 
1. นายศราวุธ  กุดแถลง