สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายณัฐภัทร์  สิทธิสวัสดิ์
2. นายธนัชชา  แสงเพชร
3. นายศุภวิชญ์  ภารจินดา
 
1. นางสาวรมิตา  พิมพะไสย์
2. นางสาวสาวิตรี  ตุ้มมี
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายกันตภณ  กลีบบัว
2. นางสาวธันยารัตน์  ปัญญูรัตน์
 
1. นางยุพิน  อมรพิสิทธิกูล
2. นางรัชนีวรรณ  มหาแสน
 
3 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวจุรีพร  สังข์ไพโรจน์
2. นายชัยรักษ์  ทิวาสิงห์
3. นางสาวณัฐณิชา  บุญน้อย
4. นางสาวธิดา  สาธร
5. นายประณิธาณ  ภารสง่า
6. นายปิยะพงษ์  ภูขีด
7. นางสาวภานุมาศ  อ่อนทุม
8. นางสาววรรณภา  โพธินาม
9. นายอดิศร  แซงรัมย์
10. นายเกริกพล  เหล่าศรี
 
1. นายพรชัย  ครองยุติ
2. นายรุ่งทิวา  วารีบ่อ
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายดนุพงศ์  หลงสกุลณี
 
1. นายกฤษฎาคม  ปัญจะ
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวชลธิดา  บุรวัฒ
2. นางสาวพุทธิดา  เวทวัน
3. นางสาวเกษฎาภรณ์   ดอนสิทธิ์
 
1. นางจารุณี  แสงหิม
2. นายสุวิช  แสงหิม
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 4 โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กชายณัฐนันท์  รัตนเสน
2. เด็กหญิงสินียาพรรณ  ดงตะไน
 
1. นายปราโมทย์  ชุมนุ้ย
2. นายไชยา  จันทร์เรือง
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายชวิน  อำภรณ์
2. เด็กหญิงนพมาศ   เนื่องแก้ว
3. เด็กหญิงสุพินดา   สมีงาม
 
1. นางจันทนา   ดวงอัน
2. นางจารุณี   แสงหิม
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวรังสิยา  แสนอุบล
 
1. นางสุภางค์  แจ้งสูงเนิน
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 5 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กหญิงธนพลอย  ขุนทิพย์ทอง
2. เด็กหญิงพีรภัทร  เกื้อสุวรรณ
3. เด็กชายสุวรรณชาติ  ยานสุวรรณ์
 
1. นางสาวรมิตา  พิมพะไสย์
2. นางสาวสุพัตรา  ฤทธิ์เจริญวัตถุ
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.8 ทอง 9 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   ทำนุ
2. เด็กหญิงชนิตา   สุเสนา
3. นางสาวสริตา  ฤทธิ์วุฒิ
 
1. นางพรทิวา   หาญอาษา
 
11 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนกมลาไสย 1. นายปณิธาน  ทำงาม
2. นางสาวสุจิตรา  อาษาวิเศษ
 
1. นายกฤตนัย  ล้ำจุมจัง
2. นางแจ่มนภา  ล้ำจุมจัง
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 77 เงิน 10 โรงเรียนร่องคำ 1. นางสาวณัฐธิชา  พันธ์ธง
2. นายนเรศร์   ศรีชัย
3. นายสุพัฒน์ชัย   ธนาไสย์
 
1. นายจตุรงค์   กมลเลิศ
2. นายสาโรจน์   ทองนาค
 
13 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 12 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวสาวิตรี  สุ่มคอย
 
1. นายกฤษฎาคม  ปัญจะ
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71.66 เงิน 12 โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงดารุณี  ภูดานุ
2. เด็กชายเศกศักดิ์  ระวิเวท
 
1. นางบุณรดา   ทรงบุญศาสตร์
2. นายพลกฤษณ์  รินทรึก
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 19 โรงเรียนกมลาไสย 1. นายชัชวาล  นาถ้ำนาค
2. นายธัญญพัฒน์  สารผล
3. นายประดิษฐ์  ไชยนา
 
1. นางพวงลดา   วรสาร
2. นายมารุต   วรสาร