สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 5 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กหญิงธนพลอย  ขุนทิพย์ทอง
2. เด็กหญิงพีรภัทร  เกื้อสุวรรณ
3. เด็กชายสุวรรณชาติ  ยานสุวรรณ์
 
1. นางสาวรมิตา  พิมพะไสย์
2. นางสาวสุพัตรา  ฤทธิ์เจริญวัตถุ
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายณัฐภัทร์  สิทธิสวัสดิ์
2. นายธนัชชา  แสงเพชร
3. นายศุภวิชญ์  ภารจินดา
 
1. นางสาวรมิตา  พิมพะไสย์
2. นางสาวสาวิตรี  ตุ้มมี
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 19 โรงเรียนกมลาไสย 1. นายชัชวาล  นาถ้ำนาค
2. นายธัญญพัฒน์  สารผล
3. นายประดิษฐ์  ไชยนา
 
1. นางพวงลดา   วรสาร
2. นายมารุต   วรสาร