สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายดนุพงศ์  หลงสกุลณี
 
1. นายกฤษฎาคม  ปัญจะ
 
2 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวจุรีพร  สังข์ไพโรจน์
2. นายชัยรักษ์  ทิวาสิงห์
3. นางสาวณัฐณิชา  บุญน้อย
4. นางสาวธิดา  สาธร
5. นายประณิธาณ  ภารสง่า
6. นายปิยะพงษ์  ภูขีด
7. นางสาวภานุมาศ  อ่อนทุม
8. นางสาววรรณภา  โพธินาม
9. นายอดิศร  แซงรัมย์
10. นายเกริกพล  เหล่าศรี
 
1. นายพรชัย  ครองยุติ
2. นายรุ่งทิวา  วารีบ่อ
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายชวิน  อำภรณ์
2. เด็กหญิงนพมาศ   เนื่องแก้ว
3. เด็กหญิงสุพินดา   สมีงาม
 
1. นางจันทนา   ดวงอัน
2. นางจารุณี   แสงหิม
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวชลธิดา  บุรวัฒ
2. นางสาวพุทธิดา  เวทวัน
3. นางสาวเกษฎาภรณ์   ดอนสิทธิ์
 
1. นางจารุณี  แสงหิม
2. นายสุวิช  แสงหิม
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.8 ทอง 9 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   ทำนุ
2. เด็กหญิงชนิตา   สุเสนา
3. นางสาวสริตา  ฤทธิ์วุฒิ
 
1. นางพรทิวา   หาญอาษา
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายกันตภณ  กลีบบัว
2. นางสาวธันยารัตน์  ปัญญูรัตน์
 
1. นางยุพิน  อมรพิสิทธิกูล
2. นางรัชนีวรรณ  มหาแสน