สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนกมลาไสย 1. นายปณิธาน  ทำงาม
2. นางสาวสุจิตรา  อาษาวิเศษ
 
1. นายกฤตนัย  ล้ำจุมจัง
2. นางแจ่มนภา  ล้ำจุมจัง
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 12 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวสาวิตรี  สุ่มคอย
 
1. นายกฤษฎาคม  ปัญจะ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวรังสิยา  แสนอุบล
 
1. นางสุภางค์  แจ้งสูงเนิน