สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 98.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นายพงษ์ธรณ์  ปะเมโท
 
1. นายพิพัฒน์  ตันติพันธุ์พิพัฒน์
 
2 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิสรา  มั่งคั่ง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญมา
3. เด็กหญิงบุษกร  สายสุวรรณ
4. เด็กหญิงวรกมล  อุดมพงษ์
5. เด็กหญิงวรัญญา  สังข์ฤทธิ์
6. เด็กหญิงสรวงสุดา  หุ้มไธสง
7. เด็กหญิงสายน้ำฝน  พันธ์อ้น
8. เด็กหญิงไอรดา  แก้วพิลา
 
1. นายกีรติ  จุลเนตร
2. นายปพิชชา  สิงห์คำ
3. นายอัครชัย  ทองดี
4. นางอัมพันธ์  สารเดช
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐยาภรณ์  ยอดคง
 
1. นายวิชัย  แก้วสุขศรี
 
4 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.4 ทอง 4 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวธัญชนก  ยะทะนะ
2. นางสาวธันยพร  ข่มอารมณ์
3. นายนันทวัฒน์  พลอยบุตร
4. นางสาวปวีณา  จันทร์ภูเขียว
5. นางสาววรารัตน์  บุญยงค์
6. นายวุฒิโรจน์  ธรรมมีบุญ
7. นางสาวสุธางศ์รัตน์  บุญเพ็ง
8. นางสาวสุภาวดี  สายสุวรรณ
9. นางสาวเปรมฤทัย  โกงขุนทด
10. นายเสฏฐวุฒิ  จันทร์แก้ว
 
1. นายกีรติ  จุลเนตร
2. นายปพิชชา  สิงห์คำ
3. ว่าที่ร้อยตรีวีระพงษ์  ยาวะระ
4. นายอัครชัย  ทองดี
 
5 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา  เหมือยป่า
2. เด็กชายนัตตภูมิ  จูงใจ
3. เด็กหญิงปฏิญญา  คุ่ยต่วน
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์  จันทร์ภูเขียว
5. เด็กชายรุ่งเรือง  พรมแดง
6. เด็กชายวรวัฒน์  ชัยลา
7. เด็กชายสันติสุข  บุญเชิด
8. เด็กหญิงสุภาพร  สระมาลา
9. เด็กชายอรรถพล  ยศสมบัติ
10. เด็กหญิงเกสินี  รักษา
 
1. นายกีรติ  จุลเนตร
2. นางสุนันท์  คุ่ยต่วน
3. นายอัครชัย  ทองดี
 
6 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84.6 ทอง 5 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บุญมา
2. เด็กหญิงจิดาภา  เหมือยป่า
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  พรมศรี
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญมา
5. เด็กชายธีรศักดิ์  กวนขุนทด
6. เด็กหญิงนันทิชา  เพ่งมนัส
7. เด็กหญิงน้ำค้าง  คาระวะ
8. เด็กหญิงน้ำเพชร  พืชพันธ์
9. เด็กหญิงบุษกร  สายสุวรรณ
10. เด็กหญิงปฏิญญา  คุ่ยต่วน
11. เด็กหญิงปภาวรินทร์  จันทร์ภูเขียว
12. เด็กหญิงวรัญญา  สังข์ฤทธิ์
 
1. นายกีรติ  จุลเนตร
2. นายปพิชชา  สิงห์คำ
3. นางสุพิชญา  เหล็กแดง
4. นายอัครชัย  ทองดี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 84 ทอง 11 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. นางสาวกนกพร  โพธิ์นอก
2. นายกัมพล  กาดกลางดอน
3. นายคฑาเทพ  คุณหพันธ์
4. นายณัฐวุฒิ  มูลขุนทด
5. นายธนกฤต  นันทะสาร
6. นายนราวิชญ์  พันชะนะ
7. นายปริญญา  ทาโพธิ์
8. นายพรชัย  วิเศษวงษา
9. นายพลิศร  เมฆขุนทด
10. นางสาวพัชรี  ใจกระสันต์
11. นายมงคลศิลป์  แกล้วเชิงค้า
12. นางสาวรุ้งทิวา  ทุยาวัตร์
13. นายศิรรุจน์  พรมจีน
14. นายสุภาพ  มีความสุข
15. นางสาวสุวดี  ขุมเงิน
16. นายอภิสิทธิ์  ชื่นใจฉ่ำ
17. นายอรรจน์  น้อยเจริญ
18. นายอรรถพล  สุ่มหอม
19. นางสาวอาภาภรณ์  เพียภูเขียว
20. นายอิทธิพล  กอยขุนทด
 
1. นายปรีชา  สว่างจิตต์
2. นางสาวพนมไพร  น้อยเจริญ
3. นายวราวิช  อุดพ้วย
4. นายสกนธ์  จุลโพธิ์
5. นางหนึ่งฤทัย  สว่างจิตต์
 
8 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 80.67 ทอง 10 โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงศิรินญา  สุวรรณนัง
 
1. นายอาทิตย์  ใหม่สุวรรณ์
 
9 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 78.8 เงิน 6 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. นางสาวกรวิภา  พิมสอน
2. นายคุณัญฎา  วันศาลา
3. นางสาวชนาพร  แสนหาญ
4. นางสาวณัฐธิกา  ขุนวิชัย
5. นายณัฐพนธ์  คล้ายใจตรง
6. นางสาวดวงมณี  โพธิ์ศรี
7. นางสาวพัชราภรณ์  แสนพล
8. นายลิขิตพงศ์  ทองบ่อ
9. นายวรายุทธ  น้อยนัน
10. นางสาวศศิประภา  ปินะกาเส
11. นายอนันต์  ขำนาค
12. นายอนุวัฒน์  มาพร้อม
13. นายอมรพงษ์  ทรัพย์โสภณ
 
1. นายณัฐสันติ์  ประดับศิลป์
2. นางสาวประภากร  บุญเอนก
3. นางสาวปวีณา  พวงมะลิ
4. นางสาวสมใจ  สีดาจันทร์
5. นายสุพจน์  ทองหล่อ
 
10 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 78 เงิน 12 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นายกรัณย์  ไก่กลางดอน
2. นายกัปตัน  นันทอินทร์
3. นายกิตติพันธ์  บรรพต
4. นางสาวขวัญฤทัย  ประเสริฐพงษ์
5. นางสาวจันทร์เพ็ญ  คุณประทุม
6. นางสาวจุมิฐา  เวียนไผ่
7. นายชลิต  ประภาโส
8. นายชาญณรงค์  พรมแสง
9. นางสาวชไมพร  ฤาหาร
10. นางสาวฐิติกาญจน์  กาญจนกุล
11. นายทษณะ  ไชยพานิชย์
12. นายธณัฐชา  นาคศรีทา
13. เด็กหญิงธัญธาดา  แก้วเกิด
14. นางสาวธัญลักษณ์  ผิวเณร
15. เด็กชายธีรภัทร  วิเศษชัย
16. เด็กชายนรินทร์ทร  ลีคำโหมง
17. นายพงษ์ธรณ์  ปะเมโท
18. นายพิเชษฐ์  เนยทรงศักดิ์
19. นายพีรพัฒน์  อะภัย
20. นายพีรยุทธ  พรหมชุลี
21. นางสาวภานุมาส  แก้วเทียน
22. นางสาวมณชญา  ประมูลศิลป์
23. นางสาวรัฒนา  บรมทองชุ่ม
24. นางสาวรุ่งนภา  เรือนภู่
25. นางสาวลลิตวดี  บุญแย้ม
26. นางสาววรกมล  จิตรแก้ว
27. นางสาววราภรณ์  ชินหัวคง
28. นายวัชรวิทย์  เอื้อศิลป์
29. นายวุฒิพงษ์  เจริญทรัพย์
30. เด็กหญิงศิระประภา  เพ็งมา
31. นางสาวศิวพร  คุ้มสุวรรณ
32. นายสิทธิพร  คำชมเช้า
33. เด็กชายสิทธิพร  อ่อนน้อมดี
34. นางสาวสุภลักษณ์  อาจขำ
35. นางสาวอรพรรณ  มุ่งงาม
36. เด็กหญิงอรัญญา  ชาติเผือก
37. เด็กชายอัยยรัช  คงศรี
38. นางสาวอาภาภรณ์  ทองอุ่น
39. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พรหมชุลี
40. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เพ็งลาด
 
1. นางนิรามัย  โยชุ่ม
2. นายพิพัฒณ์พล  เนตรทิพย์
3. นายพิพัฒน์  ตันติพันธุ์พิพัฒน์
4. นางสาววรรณิศา  เย็นสุข
5. นายสาคร  เป้าใจสุข
6. นางอุไรวรรณ  ทัสสะ
7. นายเฉลิมศักดิ์  จงธรรม์
8. นายไพโรจน์  ผิวเณร
 
11 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 76.6 เงิน 9 โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายสมพงษ์  นาสอ้าน
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
12 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 74.6 เงิน 9 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  แหวนประดับ
2. นางสาวธนพร  หงส์เวียงจันทร์
3. นางสาวธารารัตน์  รอดบำรุง
4. นายนันทวัฒน์  พลอยบุตร
5. นางสาวปวีณา  จันทร์ภูเขียว
6. นางสาวรุ่งนภา  บุญมี
7. นายวรวุฒิ  กล่อมเมือง
8. นางสาววรารัตน์  บุญยงค์
9. นางสาวเปรมฤทัย  โกงขุนทด
10. นายเสฏฐวุฒิ  จันทร์แก้ว
 
1. นายกีรติ  จุลเนตร
2. นายปพิชชา  สิงห์คำ
3. นายอัครชัย  ทองดี
4. นางเยาวลักษณ์  ช่างไม้
 
13 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 71 เงิน 12 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 1. นายไวทยา  มีน้อย
 
1. นางพิริยาภรณ์  ช้างอินทร์
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ช่างเจริญ
2. เด็กชายวายุภัทร  ทัตเศษ
 
1. นางรมณ  ชมชื่น
 
15 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 70.33 เงิน 8 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นายพงษ์ธรณ์  ปะเมโท
 
1. นายพิพัฒน์  ตันติพันธุ์พิพัฒน์
 
16 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 64.2 ทองแดง 12 โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวกรรณิการ์   แสงแก้ว
2. นางสาวขวัญแก้ว   ลอนลับ
3. เด็กชายชัยมงคล  อินทร์พรม
4. นางสาวฐานาวี   ศรีวสุธนา
5. เด็กชายทักษิณ  ยางเขียว
6. เด็กชายปิติ  นาครอด
7. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ยนตะศาต
8. นายภาคภูมิ  ใหม่จันทร์
9. นายภาณุวิชญ์   วงษ์ประทีป
10. เด็กหญิงวีรภัทรา  วันทิยา
11. เด็กชายศรัณย์  มงคลเจริญ
12. เด็กชายสายรุ้ง  พรมชัย
13. เด็กหญิงสุภาวดี  แสงจำปา
14. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ดวงตาปา
15. เด็กชายอรรถพล  จงทัน
16. นางสาวเบญจวรรณ  ศรีสงคราม
 
1. นายจิรพงษ์  ทับทิมหล้า
2. นายชินกร  โสมภา
3. นางนรินทร  กุญแจทอง
4. นายพรศักดิ์  ศรีพุ่ม
5. นายพีรศิษย์  สิงห์โสภา
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 20 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. นายกิตติศักดิ์  วิจิตรจันทร์
2. นายปฤษฎางค์  ผ่านพินิจ
3. นายมหพันธ์  ก๋งฉิน
 
1. นายธีรัตน์  อินประดับ
2. นายเทอดพงษ์  โสภาพ