สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 71 เงิน 12 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 1. นายไวทยา  มีน้อย
 
1. นางพิริยาภรณ์  ช้างอินทร์
 
2 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 76.6 เงิน 9 โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายสมพงษ์  นาสอ้าน
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
3 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 78 เงิน 12 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นายกรัณย์  ไก่กลางดอน
2. นายกัปตัน  นันทอินทร์
3. นายกิตติพันธ์  บรรพต
4. นางสาวขวัญฤทัย  ประเสริฐพงษ์
5. นางสาวจันทร์เพ็ญ  คุณประทุม
6. นางสาวจุมิฐา  เวียนไผ่
7. นายชลิต  ประภาโส
8. นายชาญณรงค์  พรมแสง
9. นางสาวชไมพร  ฤาหาร
10. นางสาวฐิติกาญจน์  กาญจนกุล
11. นายทษณะ  ไชยพานิชย์
12. นายธณัฐชา  นาคศรีทา
13. เด็กหญิงธัญธาดา  แก้วเกิด
14. นางสาวธัญลักษณ์  ผิวเณร
15. เด็กชายธีรภัทร  วิเศษชัย
16. เด็กชายนรินทร์ทร  ลีคำโหมง
17. นายพงษ์ธรณ์  ปะเมโท
18. นายพิเชษฐ์  เนยทรงศักดิ์
19. นายพีรพัฒน์  อะภัย
20. นายพีรยุทธ  พรหมชุลี
21. นางสาวภานุมาส  แก้วเทียน
22. นางสาวมณชญา  ประมูลศิลป์
23. นางสาวรัฒนา  บรมทองชุ่ม
24. นางสาวรุ่งนภา  เรือนภู่
25. นางสาวลลิตวดี  บุญแย้ม
26. นางสาววรกมล  จิตรแก้ว
27. นางสาววราภรณ์  ชินหัวคง
28. นายวัชรวิทย์  เอื้อศิลป์
29. นายวุฒิพงษ์  เจริญทรัพย์
30. เด็กหญิงศิระประภา  เพ็งมา
31. นางสาวศิวพร  คุ้มสุวรรณ
32. นายสิทธิพร  คำชมเช้า
33. เด็กชายสิทธิพร  อ่อนน้อมดี
34. นางสาวสุภลักษณ์  อาจขำ
35. นางสาวอรพรรณ  มุ่งงาม
36. เด็กหญิงอรัญญา  ชาติเผือก
37. เด็กชายอัยยรัช  คงศรี
38. นางสาวอาภาภรณ์  ทองอุ่น
39. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พรหมชุลี
40. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เพ็งลาด
 
1. นางนิรามัย  โยชุ่ม
2. นายพิพัฒณ์พล  เนตรทิพย์
3. นายพิพัฒน์  ตันติพันธุ์พิพัฒน์
4. นางสาววรรณิศา  เย็นสุข
5. นายสาคร  เป้าใจสุข
6. นางอุไรวรรณ  ทัสสะ
7. นายเฉลิมศักดิ์  จงธรรม์
8. นายไพโรจน์  ผิวเณร
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 70.33 เงิน 8 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นายพงษ์ธรณ์  ปะเมโท
 
1. นายพิพัฒน์  ตันติพันธุ์พิพัฒน์
 
5 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 74.6 เงิน 9 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  แหวนประดับ
2. นางสาวธนพร  หงส์เวียงจันทร์
3. นางสาวธารารัตน์  รอดบำรุง
4. นายนันทวัฒน์  พลอยบุตร
5. นางสาวปวีณา  จันทร์ภูเขียว
6. นางสาวรุ่งนภา  บุญมี
7. นายวรวุฒิ  กล่อมเมือง
8. นางสาววรารัตน์  บุญยงค์
9. นางสาวเปรมฤทัย  โกงขุนทด
10. นายเสฏฐวุฒิ  จันทร์แก้ว
 
1. นายกีรติ  จุลเนตร
2. นายปพิชชา  สิงห์คำ
3. นายอัครชัย  ทองดี
4. นางเยาวลักษณ์  ช่างไม้
 
6 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 78.8 เงิน 6 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. นางสาวกรวิภา  พิมสอน
2. นายคุณัญฎา  วันศาลา
3. นางสาวชนาพร  แสนหาญ
4. นางสาวณัฐธิกา  ขุนวิชัย
5. นายณัฐพนธ์  คล้ายใจตรง
6. นางสาวดวงมณี  โพธิ์ศรี
7. นางสาวพัชราภรณ์  แสนพล
8. นายลิขิตพงศ์  ทองบ่อ
9. นายวรายุทธ  น้อยนัน
10. นางสาวศศิประภา  ปินะกาเส
11. นายอนันต์  ขำนาค
12. นายอนุวัฒน์  มาพร้อม
13. นายอมรพงษ์  ทรัพย์โสภณ
 
1. นายณัฐสันติ์  ประดับศิลป์
2. นางสาวประภากร  บุญเอนก
3. นางสาวปวีณา  พวงมะลิ
4. นางสาวสมใจ  สีดาจันทร์
5. นายสุพจน์  ทองหล่อ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ช่างเจริญ
2. เด็กชายวายุภัทร  ทัตเศษ
 
1. นางรมณ  ชมชื่น