สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 84 ทอง 11 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. นางสาวกนกพร  โพธิ์นอก
2. นายกัมพล  กาดกลางดอน
3. นายคฑาเทพ  คุณหพันธ์
4. นายณัฐวุฒิ  มูลขุนทด
5. นายธนกฤต  นันทะสาร
6. นายนราวิชญ์  พันชะนะ
7. นายปริญญา  ทาโพธิ์
8. นายพรชัย  วิเศษวงษา
9. นายพลิศร  เมฆขุนทด
10. นางสาวพัชรี  ใจกระสันต์
11. นายมงคลศิลป์  แกล้วเชิงค้า
12. นางสาวรุ้งทิวา  ทุยาวัตร์
13. นายศิรรุจน์  พรมจีน
14. นายสุภาพ  มีความสุข
15. นางสาวสุวดี  ขุมเงิน
16. นายอภิสิทธิ์  ชื่นใจฉ่ำ
17. นายอรรจน์  น้อยเจริญ
18. นายอรรถพล  สุ่มหอม
19. นางสาวอาภาภรณ์  เพียภูเขียว
20. นายอิทธิพล  กอยขุนทด
 
1. นายปรีชา  สว่างจิตต์
2. นางสาวพนมไพร  น้อยเจริญ
3. นายวราวิช  อุดพ้วย
4. นายสกนธ์  จุลโพธิ์
5. นางหนึ่งฤทัย  สว่างจิตต์
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐยาภรณ์  ยอดคง
 
1. นายวิชัย  แก้วสุขศรี
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 98.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นายพงษ์ธรณ์  ปะเมโท
 
1. นายพิพัฒน์  ตันติพันธุ์พิพัฒน์
 
4 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา  เหมือยป่า
2. เด็กชายนัตตภูมิ  จูงใจ
3. เด็กหญิงปฏิญญา  คุ่ยต่วน
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์  จันทร์ภูเขียว
5. เด็กชายรุ่งเรือง  พรมแดง
6. เด็กชายวรวัฒน์  ชัยลา
7. เด็กชายสันติสุข  บุญเชิด
8. เด็กหญิงสุภาพร  สระมาลา
9. เด็กชายอรรถพล  ยศสมบัติ
10. เด็กหญิงเกสินี  รักษา
 
1. นายกีรติ  จุลเนตร
2. นางสุนันท์  คุ่ยต่วน
3. นายอัครชัย  ทองดี
 
5 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิสรา  มั่งคั่ง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญมา
3. เด็กหญิงบุษกร  สายสุวรรณ
4. เด็กหญิงวรกมล  อุดมพงษ์
5. เด็กหญิงวรัญญา  สังข์ฤทธิ์
6. เด็กหญิงสรวงสุดา  หุ้มไธสง
7. เด็กหญิงสายน้ำฝน  พันธ์อ้น
8. เด็กหญิงไอรดา  แก้วพิลา
 
1. นายกีรติ  จุลเนตร
2. นายปพิชชา  สิงห์คำ
3. นายอัครชัย  ทองดี
4. นางอัมพันธ์  สารเดช
 
6 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.4 ทอง 4 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวธัญชนก  ยะทะนะ
2. นางสาวธันยพร  ข่มอารมณ์
3. นายนันทวัฒน์  พลอยบุตร
4. นางสาวปวีณา  จันทร์ภูเขียว
5. นางสาววรารัตน์  บุญยงค์
6. นายวุฒิโรจน์  ธรรมมีบุญ
7. นางสาวสุธางศ์รัตน์  บุญเพ็ง
8. นางสาวสุภาวดี  สายสุวรรณ
9. นางสาวเปรมฤทัย  โกงขุนทด
10. นายเสฏฐวุฒิ  จันทร์แก้ว
 
1. นายกีรติ  จุลเนตร
2. นายปพิชชา  สิงห์คำ
3. ว่าที่ร้อยตรีวีระพงษ์  ยาวะระ
4. นายอัครชัย  ทองดี
 
7 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84.6 ทอง 5 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บุญมา
2. เด็กหญิงจิดาภา  เหมือยป่า
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  พรมศรี
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญมา
5. เด็กชายธีรศักดิ์  กวนขุนทด
6. เด็กหญิงนันทิชา  เพ่งมนัส
7. เด็กหญิงน้ำค้าง  คาระวะ
8. เด็กหญิงน้ำเพชร  พืชพันธ์
9. เด็กหญิงบุษกร  สายสุวรรณ
10. เด็กหญิงปฏิญญา  คุ่ยต่วน
11. เด็กหญิงปภาวรินทร์  จันทร์ภูเขียว
12. เด็กหญิงวรัญญา  สังข์ฤทธิ์
 
1. นายกีรติ  จุลเนตร
2. นายปพิชชา  สิงห์คำ
3. นางสุพิชญา  เหล็กแดง
4. นายอัครชัย  ทองดี
 
8 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 80.67 ทอง 10 โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงศิรินญา  สุวรรณนัง
 
1. นายอาทิตย์  ใหม่สุวรรณ์