สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 64.2 ทองแดง 12 โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวกรรณิการ์   แสงแก้ว
2. นางสาวขวัญแก้ว   ลอนลับ
3. เด็กชายชัยมงคล  อินทร์พรม
4. นางสาวฐานาวี   ศรีวสุธนา
5. เด็กชายทักษิณ  ยางเขียว
6. เด็กชายปิติ  นาครอด
7. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ยนตะศาต
8. นายภาคภูมิ  ใหม่จันทร์
9. นายภาณุวิชญ์   วงษ์ประทีป
10. เด็กหญิงวีรภัทรา  วันทิยา
11. เด็กชายศรัณย์  มงคลเจริญ
12. เด็กชายสายรุ้ง  พรมชัย
13. เด็กหญิงสุภาวดี  แสงจำปา
14. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ดวงตาปา
15. เด็กชายอรรถพล  จงทัน
16. นางสาวเบญจวรรณ  ศรีสงคราม
 
1. นายจิรพงษ์  ทับทิมหล้า
2. นายชินกร  โสมภา
3. นางนรินทร  กุญแจทอง
4. นายพรศักดิ์  ศรีพุ่ม
5. นายพีรศิษย์  สิงห์โสภา