สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวสุภานัน  สิมคำ
 
1. นางสมศรี  รังสิกรรพุม
 
2 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กชายรุ่งศักดิ์  ศรีรุ่งฟ้า
2. เด็กชายสิทธินันท์  อุ่นอุบล
 
1. นายลือชัย  ศรีรักษา
2. นายวรถ  ลอยชื่น
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 73 เงิน 10 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  พรมยอด
2. นางสาวณัฐพร  กรมนิล
3. นางสาวณัฐริกา  มีอนันต์
4. นางสาวพิจิตรา  เสนานุช
5. นางสาววิจิตรา  วรสาร
 
1. นางสาวจันทร์สุดา  เพ็งแก่นแท้
2. นางสรรเพชญ  ใจชื่น
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.8 เงิน 12 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายณัฐ  มีแสง
2. นายปิยะพล  ภูดี
3. นายพงษ์อนันต์  นพมาก
4. นางสาวพรนิษา  ม่านตา
5. นางสาววนาลี  ชาญเดช
 
1. นางลักขณา  แก้วเพิ่ม
2. นางเรียมศิริ  สำเภา
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงณัฐมน  กองเส็ง
2. เด็กหญิงโยษิตา  บุญนิ่ม
 
1. นายบุญลักษณ์  สมมีชัย
2. นางพรพิมล  ทิพนนท์
 
6 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  โลกไพศาล
2. เด็กชายอาทิตย์  ทรงสวัสดิ์วงศ์
3. เด็กชายเยีย  แซ่สง
 
1. นายธีรยุทธ  เพชระบูรณิน
2. นายสังคม  นกแก้ว
 
7 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 75 เงิน 6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ 1. นายศุภชัย  พลทา
2. นายอนุพงษ์  แซ่หยาง
3. นายเกษม  เฮงพูนสวัสดิ์
 
1. นายธีรยุทธ  เพชระบูรณิน
2. นายสังคม  นกแก้ว
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.33 เงิน 11 โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กชายธนพล  คุุ้มภัย
 
1. นางปราณี  ยิ้มน้อย
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 73.66 เงิน 10 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายธีวรา  เมฆพายัพ
 
1. นายนาวี  บุญทัน
 
10 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.1-ม.6 70 เงิน 11 โรงเรียนเทศบาล 3 ชาญวิทยา 1. เด็กชายนพพล  พอท
2. เด็กชายอภิชัย  ชมภู
 
1. นางอริศรา  พัฒนากูล
2. นายเอนก  การกิ่งไพร
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76.3 เงิน 7 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงนรมน   โตสงวน
2. เด็กหญิงนัยนา  คุณอาสา
 
1. นางสาววิมลรัตน์  กาญจนโพธิ์
2. นางอมรรัตน์  วรรณา
 
12 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 79 เงิน 10 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายกิตติภัฎ  ศรีม่วง
2. เด็กหญิงณัฐวดี  หมื่นอนันต์
3. เด็กหญิงทยิดา  คุ่ยต่วน
4. เด็กชายรัชบดินทร์  วงศ์เสนานุรักษ์
5. เด็กชายศุภกร  จันทรนิมิ
 
1. นางสาวชวนพิศ  จบคุ้ม
2. นางภูมิใจ  อินทพรโสภิต