สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.เพชรบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. เด็กชายภิพัตพงษ์  แก้วนวม
 
1. นางสาวประนอม  สุดดี
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวณัฐนิชา  สงเคราะห์
2. นางสาวปฏิญญา  เรืองจรัส
3. นายเดชา  พันธุ์ยักษ์
 
1. นางวีรวรรณ  ฉลองชาติ
2. นางสยมพร  หาญราษฎร์
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. นายชาคร  วงษ์วิจิตร
 
1. นางสาวชุติมน  ม่วงมงคล
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.16 ทอง 11 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. เด็กชายชลสมุทร  สวัสดี
2. เด็กชายรุ่งอรุณ  ทองคำดี
3. เด็กชายอรรถพร  ปานปลอด
 
1. นางสาวชุติมน  ม่วงมงคล
2. นางสาวอมรรัตน์   ปราณีมาโพธ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 74.06 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. นายกันตินันท์   ติดงาม
2. นายจิราวุฒิ    เพชรนิล
3. นายทศพล   มาลัย
4. นายธีรศักดิ์   พงษ์สระพัง
5. นางสาวมาริสา    ฤทธิ์เดช
6. นางสาวศศิวิมล   รอดพ้น
 
1. นางกาษฐา   มูลลักษณ์
2. นางสาวอมรรัตน์  คันชั่ง
3. นายอิสระ  ทัศน์แก้ว
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 71.2 เงิน 10 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  ทองกลัด
2. เด็กหญิงชนิดา   แก้วพรายตา
3. เด็กหญิงปณิตา   ทองมาก
4. เด็กหญิงอังศุมาลิน  เรียนรู้
5. เด็กหญิงอาจรีย์  แก้วประดับ
 
1. นายธานี   อรุณโรจน์
2. นางสมประสงค์   พิณทิพย์