สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.เพชรบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายจุฑา  บุญรอด
2. นายธุวรัชต์  อาศิรเมธี
3. นายปิยวัฒน์  บวรเวศน์
4. นางสาวพรปวีณ์  พีรพงศ์พรรณ
5. นางสาวมยุรี  ศรีอินทร์
6. นางสาวศุภิสรา  เพชรลูก
7. นายสรวิชญ์  แสนสุด
8. นางสาวสาคเรศ  เอมหลำ
9. นางสาวสโรชา  ทองมา
10. นายเสถียรพงษ์  เปี่ยมปาน
 
1. นางณิชชา  ชันแสง
2. นางสาวนวลละออง  ไชยสมนึก
3. นางภัสราภรณ์  เทพกุญชร
 
2 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 92.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี 1. นางสาวนวพร  กุลบก
 
1. นางสาคร  แก้วอร่าม