สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.เพชรบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงนาเดีย  สนับแน่น
 
1. นายแสนรัก   บัวทอง
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวกัญญารัตน์  นาครักษา
2. นายประธาน  ชวนชื่น
3. นายรัชธร  ชัยสิทธิ์
 
1. นางสาวกุสุมา  ขำทวี
2. นายประกอบ  เสมอภาค
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 74.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วสว่าง
2. นางสาววินนา  คุมสุข
 
1. นางพิมลพร  พรนิเวศน์
2. นายมาฆรัตน์  เลิศศิริรักษ์
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นายรัฐภูมิ  พิกุลแก้ว
 
1. นางสาวปัทมา   ตรีสันเทียะ