สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.เพชรบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. นายธนกฤต   อยู่สุข
 
1. นายปรีชา   บุญเลิศ
 
2 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาวปภาวดี  เอี่ยมกิจ
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  หรั่งวัตร
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวกัญญารัตน์  นาครักษา
2. นายประธาน  ชวนชื่น
3. นายรัชธร  ชัยสิทธิ์
 
1. นางสาวกุสุมา  ขำทวี
2. นายประกอบ  เสมอภาค
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นายรัฐภูมิ  พิกุลแก้ว
 
1. นางสาวปัทมา   ตรีสันเทียะ
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 74.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วสว่าง
2. นางสาววินนา  คุมสุข
 
1. นางพิมลพร  พรนิเวศน์
2. นายมาฆรัตน์  เลิศศิริรักษ์
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงนาเดีย  สนับแน่น
 
1. นายแสนรัก   บัวทอง
 
7 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายจุฑา  บุญรอด
2. นายธุวรัชต์  อาศิรเมธี
3. นายปิยวัฒน์  บวรเวศน์
4. นางสาวพรปวีณ์  พีรพงศ์พรรณ
5. นางสาวมยุรี  ศรีอินทร์
6. นางสาวศุภิสรา  เพชรลูก
7. นายสรวิชญ์  แสนสุด
8. นางสาวสาคเรศ  เอมหลำ
9. นางสาวสโรชา  ทองมา
10. นายเสถียรพงษ์  เปี่ยมปาน
 
1. นางณิชชา  ชันแสง
2. นางสาวนวลละออง  ไชยสมนึก
3. นางภัสราภรณ์  เทพกุญชร
 
8 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 92.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี 1. นางสาวนวพร  กุลบก
 
1. นางสาคร  แก้วอร่าม
 
9 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกรองกาญจน์  ทิพย์พยอม
2. นางสาวนฤชล  สินเดิม
3. นางสาวนาเดียร์  บินมามะ
4. เด็กหญิงปาจรียา  สังวาลย์เพ็ชร
5. เด็กหญิงสวรส  เสริมสุข
6. เด็กหญิงสุวนันท์  บุญวัน
 
1. นางณิชชา  ชันแสง
2. นางนวลละออง  ไชยสมนึก
3. นางภัสราภรณ์  เทพกุญชร
 
10 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.2 ทอง 5 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกมลชนก  พูลผิว
2. นางสาวชนาจันทร์  พรหมประเสริฐ
3. นางสาวธีวรา  วิโนทกะ
4. นางสาวปรมาพร  วงษ์ทองดี
5. นางสาวพิชญา  บุษราคำ
6. นางสาวอมรพรรณ  อินทรประเสริฐ
 
1. นางณิชชา  ชันแสง
2. นางนวลละออง  ไชยสมนึก
3. นางภัสราภรณ์  เทพกุญชร
 
11 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวหนึ่งฤทัย   เกตุเอม
 
1. นางนันทวรรณ   คูน้ำเพชร
 
12 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 87.66 ทอง 5 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวโสภิดา   ทับสี
 
1. นางนันทวรรณ   คูน้ำเพชร
 
13 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.5 ทอง 6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงปพีชญา  ใจดี
2. เด็กหญิงปานเนตร  อินทรเรือง
3. เด็กหญิงภูษณี  พงษ์วิวัฒนชัย
 
1. นางสาวจารุภรณ์  ศรีประเสริฐ
2. นางสาวดวงพร  สุขโต
 
14 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 81 ทอง 7 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกมลชนก  ศรีประดิษฐ์
2. นางสาวชญานิศ  เริ่มคิดการ
3. นางสาวณัฐพิตฌากร  พลอยพลาย
4. นางสาวนฤมล  บัวคลี่
5. นางสาวพิมพ์ชนก  ทรัพย์สุข
6. นายมีชัย  หอมจันทร์
7. นายสถาพร  เจริญสวัสดิ์
8. นางสาวอธิปสุมนต์  เรืองรัตน์สุนทร
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
2. นายวโรดม  อิ่มสกุล
3. นางศิริลักษณ์  อุบลน้อย
 
15 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 72 เงิน 8 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวสุวนันท์  มะลิวงศ์
 
1. นางสุนีย์  มีศรี
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.2 เงิน 9 โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงฐิติชญา  เม่งพัด
2. เด็กหญิงวิพานี   พัชรวิโรจน์สกุล
3. เด็กหญิงศศิภา   หอยสง
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  เชื้อสวัสดิ์
5. เด็กหญิงสุภารัตน์  สินทวี
 
1. นายธนัท   ชัยสิทธิ์สงวน
2. นางนภาพร   ชัยสิทธิ์สงวน
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 81.4 ทอง 9 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวประติชญา  สละภัย
2. นางสาวมทินา  จันทร์ทิมา
3. นางสาวรวินันท์  ลอยเมฆ
 
1. นางสาวจุฑามาส  บัวแก้ว
2. นางชญานิษฐ์  รอดลอย
 
18 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายวรุฒม์  ผ่องภักต์
 
1. นายโกสินทร์  บุตรเนียม
 
19 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 80 ทอง 10 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายกิตติชัย  กงไกรษร
2. นางสาวปรียาภรณ์  พุทธคุณ
3. นายพชร  แต้พานิช
4. นายพีรวุฒิ  เทพบุตร
5. นางสาวเพียงระวี  เงินเจริญ
 
1. นางสาวพรรณี  ทองอร่าม
2. นางศิริวรรณ  บุญโพธิ์
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 45.5 เข้าร่วม 11 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกชกร  เพ็งประเสริฐ
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  เงินกอง
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ยศสมบัติ
4. เด็กชายโชติวัฒน์  แพทย์ประสิทธา
5. เด็กหญิงโสพิชา  บุญยศักดิ์เสรี
 
1. นายณัฏฐพงษ์  กันภัย
2. นางสาววาสนา  เงินทอง
 
21 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60.5 ทองแดง 11 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายณฏฐพล  ยิ้มรอด
2. นายพงศธร  โง้วกาญจนนาค
3. นายมานะศักดิ์  หลิมสกุล
 
1. นายบุญรอด  วงษ์สวาท
2. นางลัดดา  เดชเจริญ
 
22 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา  นิวาศะบุตร
 
1. นายสุธี  ศรีปลั่ง