สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.เพชรบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60.5 ทองแดง 11 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายณฏฐพล  ยิ้มรอด
2. นายพงศธร  โง้วกาญจนนาค
3. นายมานะศักดิ์  หลิมสกุล
 
1. นายบุญรอด  วงษ์สวาท
2. นางลัดดา  เดชเจริญ
 
2 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา  นิวาศะบุตร
 
1. นายสุธี  ศรีปลั่ง
 
3 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายวรุฒม์  ผ่องภักต์
 
1. นายโกสินทร์  บุตรเนียม