สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.เพชรบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 72 เงิน 8 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวสุวนันท์  มะลิวงศ์
 
1. นางสุนีย์  มีศรี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.2 เงิน 9 โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงฐิติชญา  เม่งพัด
2. เด็กหญิงวิพานี   พัชรวิโรจน์สกุล
3. เด็กหญิงศศิภา   หอยสง
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  เชื้อสวัสดิ์
5. เด็กหญิงสุภารัตน์  สินทวี
 
1. นายธนัท   ชัยสิทธิ์สงวน
2. นางนภาพร   ชัยสิทธิ์สงวน
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 74.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วสว่าง
2. นางสาววินนา  คุมสุข
 
1. นางพิมลพร  พรนิเวศน์
2. นายมาฆรัตน์  เลิศศิริรักษ์