สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.เพชรบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงนาเดีย  สนับแน่น
 
1. นายแสนรัก   บัวทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.5 ทอง 6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงปพีชญา  ใจดี
2. เด็กหญิงปานเนตร  อินทรเรือง
3. เด็กหญิงภูษณี  พงษ์วิวัฒนชัย
 
1. นางสาวจารุภรณ์  ศรีประเสริฐ
2. นางสาวดวงพร  สุขโต
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวกัญญารัตน์  นาครักษา
2. นายประธาน  ชวนชื่น
3. นายรัชธร  ชัยสิทธิ์
 
1. นางสาวกุสุมา  ขำทวี
2. นายประกอบ  เสมอภาค
 
4 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวหนึ่งฤทัย   เกตุเอม
 
1. นางนันทวรรณ   คูน้ำเพชร
 
5 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 87.66 ทอง 5 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวโสภิดา   ทับสี
 
1. นางนันทวรรณ   คูน้ำเพชร
 
6 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 81 ทอง 7 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกมลชนก  ศรีประดิษฐ์
2. นางสาวชญานิศ  เริ่มคิดการ
3. นางสาวณัฐพิตฌากร  พลอยพลาย
4. นางสาวนฤมล  บัวคลี่
5. นางสาวพิมพ์ชนก  ทรัพย์สุข
6. นายมีชัย  หอมจันทร์
7. นายสถาพร  เจริญสวัสดิ์
8. นางสาวอธิปสุมนต์  เรืองรัตน์สุนทร
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
2. นายวโรดม  อิ่มสกุล
3. นางศิริลักษณ์  อุบลน้อย
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. นายธนกฤต   อยู่สุข
 
1. นายปรีชา   บุญเลิศ
 
8 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายจุฑา  บุญรอด
2. นายธุวรัชต์  อาศิรเมธี
3. นายปิยวัฒน์  บวรเวศน์
4. นางสาวพรปวีณ์  พีรพงศ์พรรณ
5. นางสาวมยุรี  ศรีอินทร์
6. นางสาวศุภิสรา  เพชรลูก
7. นายสรวิชญ์  แสนสุด
8. นางสาวสาคเรศ  เอมหลำ
9. นางสาวสโรชา  ทองมา
10. นายเสถียรพงษ์  เปี่ยมปาน
 
1. นางณิชชา  ชันแสง
2. นางสาวนวลละออง  ไชยสมนึก
3. นางภัสราภรณ์  เทพกุญชร
 
9 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกรองกาญจน์  ทิพย์พยอม
2. นางสาวนฤชล  สินเดิม
3. นางสาวนาเดียร์  บินมามะ
4. เด็กหญิงปาจรียา  สังวาลย์เพ็ชร
5. เด็กหญิงสวรส  เสริมสุข
6. เด็กหญิงสุวนันท์  บุญวัน
 
1. นางณิชชา  ชันแสง
2. นางนวลละออง  ไชยสมนึก
3. นางภัสราภรณ์  เทพกุญชร
 
10 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.2 ทอง 5 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกมลชนก  พูลผิว
2. นางสาวชนาจันทร์  พรหมประเสริฐ
3. นางสาวธีวรา  วิโนทกะ
4. นางสาวปรมาพร  วงษ์ทองดี
5. นางสาวพิชญา  บุษราคำ
6. นางสาวอมรพรรณ  อินทรประเสริฐ
 
1. นางณิชชา  ชันแสง
2. นางนวลละออง  ไชยสมนึก
3. นางภัสราภรณ์  เทพกุญชร
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 81.4 ทอง 9 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวประติชญา  สละภัย
2. นางสาวมทินา  จันทร์ทิมา
3. นางสาวรวินันท์  ลอยเมฆ
 
1. นางสาวจุฑามาส  บัวแก้ว
2. นางชญานิษฐ์  รอดลอย
 
12 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 80 ทอง 10 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายกิตติชัย  กงไกรษร
2. นางสาวปรียาภรณ์  พุทธคุณ
3. นายพชร  แต้พานิช
4. นายพีรวุฒิ  เทพบุตร
5. นางสาวเพียงระวี  เงินเจริญ
 
1. นางสาวพรรณี  ทองอร่าม
2. นางศิริวรรณ  บุญโพธิ์
 
13 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 92.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี 1. นางสาวนวพร  กุลบก
 
1. นางสาคร  แก้วอร่าม
 
14 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาวปภาวดี  เอี่ยมกิจ
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  หรั่งวัตร
 
15 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นายรัฐภูมิ  พิกุลแก้ว
 
1. นางสาวปัทมา   ตรีสันเทียะ