สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนนครไทย 1. นายสมชาย  แซ่หยาง
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 80.33 ทอง 4 โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวจันทร์อัมพร  ลาดบัวคำ
2. นางสาวจินต์จุฑา  ฟั้นคุ้ม
3. นายจิรยุทธ์  ทิมศรี
4. นายชนาวี  มั่นคง
5. นางสาวธิดาพร  มากดี
6. นางสาวบงกชกร  บุญศรี
7. นางสาวศิริกัญญา  มุกดา
8. นางสาวสุธิดา  ขุ้นคีรี
9. นายสุนิติ  ช่อรัมย์
10. นางสาวสุประภา  จันทร์หม่อน
 
1. นายสถิตย์  พัวพัน
2. นางสาวสุวิมล  อาจทวีกุล
3. นางเบญจมาส  ภูมิถาวร
 
3 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กชายศตวรรษ  พุ่มพวง
 
1. นางภควรรณ  นาคสิงห์
 
4 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 77 เงิน 10 โรงเรียนดงประคำพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรีฬารัต  ได้ดี
2. เด็กหญิงชนานันท์  นิลเพ็ชร
3. เด็กหญิงชุติมา  เพ็ชรพล
4. เด็กชายธนกร  จันโทมา
5. เด็กชายนพดล  เนื้ออ่อน
6. เด็กชายนพเก้า  กุลนอก
7. เด็กชายนัทธพงศ์  เครือพลับ
8. เด็กชายนิติรัฐ  ตราชื่นต้อง
9. เด็กชายประดิพัทธิ์  วงศ์สมัย
10. นางสาวมินตรา  ใจพันธ์
11. เด็กชายวรพล  สระทองน้อย
12. นางสาววราภรณ์  บัวด้วง
13. เด็กหญิงวริทธ์ธร  ยอดสุวรรณ์
14. นางสาววัชราพร  ใจพันธ์
15. เด็กหญิงศศิธร  สุขแดง
16. เด็กชายศุภกิจ  สามงามยา
17. เด็กชายสุธิพร  สุทธิสุวรรณ
18. เด็กหญิงสุนิษา  วิระพันธ์
19. เด็กชายสุรัติ  ขำเอี่ยม
20. เด็กชายอมร  หอมขจร
21. นางสาวอ้อยใจ  สุขนวล
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
2. นางสาวพรลภัส  คล้ายเขียว
3. นางพัฒน์ติญา  ศรีริอ่วม
4. นายพิษณุ  อภัยพรม
5. นางสาวเพ็ญนภา  เสมาทอง
 
5 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงสุมินตรา  พลสอนดา
 
1. นายพรชัย  เป้รอด