สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.พิจิตร 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 73 เงิน 11 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวฉัตรนภา  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงชนาธินาถ  บัวผัน
3. เด็กชายฐิติวัฒน์  ขาวเทศ
4. นายถนอมศักดิ์  เป้าขาว
5. นายธนาธิป  ปานเขาย้อย
6. เด็กชายนพัฐกรณ์  จิรกิตติ์สภณ
7. นายประกาศิต  ประเสริฐสุข
8. นายรณกฤต  ทรัพย์ประเสริฐ
9. นางสาววิภาภรณ์  ชาติเวช
10. นายศิริชัย  สิงห์ทอง
11. นายอัษฎาวุธ  อิสสระนาวิน
12. เด็กชายไพชยนต์  อ่อนศรี
 
1. นายพัชชาณัฐ  อัตพรต
2. นายสรรเสริญ  อัตพรต
3. นางสุกัญญา  ปิ่นสุข
4. นายเสรี  ปิ่นสุข
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.66 เงิน 8 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  สร้อยดี
 
1. นายบุญเจตน์  เถาสมบูรณ์
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.33 เงิน 10 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาววิภาภรณ์  ชาติเวช
 
1. นางวงษ์เดือน  ชาญเชี่ยว
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.16 เงิน 5 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัคจีรา  เมืองนันท์
 
1. นางวงษ์เดือน  ชาญเชี่ยว
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 76 เงิน 11 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวนิภาพร  บัวชุม
2. นางสาวศศิธร  ภู่ผะกา
3. นางสาวสุพัตรา  สระทองอินทร์
 
1. นางพเยาว์  ศรีพงษ์
2. นางมลิวัลย์  พุฒจร