สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.พัทลุง 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 5 โรงเรียนตะโหมด 1. นายกัมพล  ศรีนวลขาว
2. นายพิพัฒน์พงศ์  อัตตะ
 
1. นายนรากร  ประคำศรี
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 10 โรงเรียนตะโหมด 1. นายธงชัย  ชูสงค์
 
1. นางบำเพ็ญ  งิ้วทอง
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76 เงิน 11 โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวเสาวภา  รองเลื่อน
 
1. นายไกรสร  ไกรศิริ
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.33 เงิน 8 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กชายอนาคิน  แสนทวี
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
 
5 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 75.6 เงิน 7 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายยุทธนา  เลื่อนจันทร์
2. นางสาวรัตติกาล  ขุนนะ
3. นายวีระพล  ก่งเซ่ง
4. เด็กชายอนาคิน  แสนทวี
5. นายอรุณ  ศิริไชย
 
1. นางสาวชลธิชา  สุดเอื้อม
2. นายโชติ  ไกรศิริ
 
6 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 77 เงิน 4 โรงเรียนเขาชัยสน 1. นางสาวปรีดาภรณ์  สิทธิ์มาก
2. นายพงศกร  คำคง
3. นายภานุวัฒน์  หมื่นพล
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
2. นางอรยา  สุริยะโชติ
 
7 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กชายพงศธร  บุญหนู
 
1. นายคฑาวุธ  พรหมลิ