สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.พัทลุง 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 83.35 ทอง 4 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นางสาวอัลวาตีย์  เส็มหมัด
 
1. นางสาวสุรณา   ท้ายเซ่ง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 88.4 ทอง 6 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายกิตติศักดิ์  กลับคง
2. นางสาวขวัญฤดี  อนันตรัตนกุล
3. นายจักริน  ชื่นทับ
4. นายชาญวิทย์  อินทรมนตรี
5. นายณรงค์รัตน์  ยกจันทร์
6. นายธนวัฒน์  แก้วเอียด
7. นายธนากิจ  กิ้มเส้ง
8. นางสาวธิดารัตน์  ยอดซ้าย
9. นางสาวนริสา  โชติเพชร
10. นางสาวยุภาวรรณ  แสงสว่าง
11. นางสาวรัตติกาล  ขุนนะ
12. นายศุภวิชญ์  แก้วดีพร้อม
13. นายสมศักดิ์  คงศิริ
14. นายสิทธิโชค  นวลศรี
15. นางสาวอภัสราวดี  เมืองแก้ว
16. นางสาวอรวรรณ  เอียดขวัญ
17. นางสาวอรุณวรรณ  นวลออง
18. นายอัษฏาวุธ  วรรณะ
19. นางสาวอารีดา  สอนแก้ว
20. นายโชติพัทธ์  ศรีอนันต์
 
1. นางสาวธัญกร  สุมาธะโร
2. นางสาวสมพร  สุภเพียร
3. นางสาวสุชาดา  รามไชย
4. นางสาวสุเพ็ญ  สุวรรณพานิช
5. นางสาวหทัยกาญจน์  นิลพันธ์
 
3 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 82.66 ทอง 10 โรงเรียนเขาชัยสน 1. นายกฤษฎา  รอดสง
 
1. นายศิรยุทธ  ขำแก้ว
 
4 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 89.3 ทอง 8 โรงเรียนเขาชัยสน 1. นายอาทิตย์  อรุณกิจ
 
1. นางรุ่งนิจ  บัวชุม
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กชายปีเตอร์  ศรีตุลาการ
 
1. นายเอกสัคค์  ประสมสุข
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.7 ทอง 10 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นายสรศักดิ์  เปียกลับ
 
1. นายใหม่  พลเพชร
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง 4 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กชายอนาคิน  แสนทวี
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
8 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.6 ทอง 12 โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กชายกรรวี  อินทะสะระ
2. เด็กหญิงจันทิมา  รอดเนียม
3. เด็กหญิงชนิสรา  วงษ์ไพศาล
4. เด็กชายธนวุฒิ  สังข์ทองกูล
5. เด็กหญิงพลอยน้ำผึ้ง  จงดี
6. เด็กชายพันธกานต์  แก้วขาวทอง
7. เด็กหญิงรัฐสิกา  เอ้งซุ้น
8. เด็กชายรุ่งเพชร  ดุดสุดแก้ว
9. เด็กชายศักดิ์ชัย  เลื่อนพลับ
10. เด็กหญิงอมรลัดดา  ช่างสาร
 
1. นางขวัญชนก  มาลยาภรณ์
2. นางมณฑิตา  สังขรัตน์