สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.พัทลุง 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อินนุรักษ์
2. เด็กหญิงนิลเนตร  จันทร์แก้ว
3. เด็กหญิงศรัณญา  วัตรุจีกฤต
 
1. นางจุฑาภรณ์  โสตถิโยธิน
2. นายปราโมทย์  บุญยัง
 
2 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดมวิทยายน 1. เด็กชายศิวกร  ด้วงสังข์
2. เด็กหญิงสุมิตา  พลายชุม
 
1. นางทัศนีย์  จันทรัตน์
2. นางเสาวณีย์   จันทร์ฉาย
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดมวิทยายน 1. เด็กชายสิทธิชัย  ใจยะ
2. เด็กชายอดิศักดิ์  เกตุทอง
3. เด็กชายเพชรรินทร์  เต็มดวง
 
1. นายประมวล  เตี้ยนวล
2. นางละออ  วัชราคม