สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.พัทลุง 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนางตุง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทองดำ
2. เด็กหญิงดวงเพ็ญ  สุวรรณเดชา
3. เด็กหญิงศิริพร  รักษ์แก้ว
 
1. นางบุญขันธ์   ศิลปนุรักษ์
2. นางปัญญา  หนูราช
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. เด็กชายขจรศักดิ์  เกลี้ยงเกลา
2. เด็กชายปริญญา  แสงแก้ว
3. เด็กชายศุภชัย  พูลเกิด
 
1. นางสมจิตต์  ตีบกลาง
2. นายสุทิน  ขาวเผือก