สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.พัทลุง 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 1. เด็กหญิงภัทริน  เจนชูบัว
2. เด็กชายศาสนะ  แก้วแฝก
3. เด็กหญิงเบญญา  พลประสิทธิ์
 
1. นางมาลี  เพ็ชรกาศ
2. นายวีระชาติ  จันทรัตน์
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนางตุง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทองดำ
2. เด็กหญิงดวงเพ็ญ  สุวรรณเดชา
3. เด็กหญิงศิริพร  รักษ์แก้ว
 
1. นางบุญขันธ์   ศิลปนุรักษ์
2. นางปัญญา  หนูราช
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทองเอียด
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  พงษ์สุชาติ
3. เด็กชายปัณณวัฒน์  ชูสังข์
 
1. นางพรศรี  ชูสังข์
2. นางพัทธมน  ชูแก้ว
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดมวิทยายน 1. เด็กชายศิวกร  ด้วงสังข์
2. เด็กหญิงสุมิตา  พลายชุม
 
1. นางทัศนีย์  จันทรัตน์
2. นางเสาวณีย์   จันทร์ฉาย
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดมวิทยายน 1. เด็กชายสิทธิชัย  ใจยะ
2. เด็กชายอดิศักดิ์  เกตุทอง
3. เด็กชายเพชรรินทร์  เต็มดวง
 
1. นายประมวล  เตี้ยนวล
2. นางละออ  วัชราคม
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87.33 ทอง 7 โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวนัทชา  มนตรีสถิต
2. นางสาววิสิฐาน์  ช่วยนุ้ย
3. นางสาวอันนา  ชูส่งแสง
 
1. นางพรศรี  ชูสังข์
2. นางศรีโสภา  เมฆานุวงศ์
 
7 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 6 โรงเรียนอุดมวิทยายน 1. เด็กชายนันทกานต์  ด้วงหวัง
2. เด็กชายวิทวัส  บุญชูดำ
3. เด็กชายสถาพร   เพ็งบูรณ์
 
1. นายประมวล  เตี้ยนวล
2. นางละออ  วัชราคม
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 85.7 ทอง 11 โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  คชภักดี
2. เด็กชายอัครเดช  บุตรทอง
 
1. นางพรรณี  รัตนโกศัย
2. นางวิไล  เจริญกุลพานิช
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84.66 ทอง 7 โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงกนกนาฏ  กรประชา
2. เด็กหญิงศรีสุกิจ  สาระอาภรณ์
3. เด็กหญิงศศิศิริ  สินทอง
 
1. นางอนงค์  เอียดคง
2. นางอนิตา  บุญญานุวัตร
 
10 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84.6 ทอง 7 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 1. นายภีรภัทร  ศรีอ่อน
 
1. นางสาวอรชร  ตราชู
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. เด็กชายขจรศักดิ์  เกลี้ยงเกลา
2. เด็กชายปริญญา  แสงแก้ว
3. เด็กชายศุภชัย  พูลเกิด
 
1. นางสมจิตต์  ตีบกลาง
2. นายสุทิน  ขาวเผือก
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84 ทอง 12 โรงเรียนพนางตุง 1. นางสาวชญาดา  อุ่นชูศรี
2. นางสาวณัฐธนาภรณ์  รักษเกลี้ยง
3. นางสาวรัตนาภรณ์   ดำสง
 
1. นางถวิล  อุ้ยดำ
2. นายโกวิท  อินทร์แก้ว
 
13 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.6 ทอง 10 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 1. นายสุรนาท  ขัดคำ
 
1. นางเกศรา  อัครบวร
 
14 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายโกวิทย์  ศรีอ่อน
 
1. นางละเมิล  เลี่ยนกัตวา
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงฉันท์สินี  ชูโชติ
2. เด็กหญิงนิตยา  อินทราช
3. เด็กหญิงศศิวิมล  คันธมาทน์
 
1. นางสาวมาลัย  ไล่กสิกรรม
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 7 โรงเรียนควนขนุน 1. นายธัญพิสิษฐ์  เพ็งช่วย
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  แป้นด้วง
 
1. นางเกสร  มาละมัย
2. นายโชคชัย  มาละมัย
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 75 เงิน 15 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. นายกิตติพงศ์  แก้วมณี
2. นางสาวสุภาภรณ์  เกลี้ยงกลม
3. นางสาวอรอุมา  ช่วยศรีนวล
 
1. นางสาวพาซีย๊ะ  อาบู
2. นางสมจิตต์   ตีบกลาง
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74.17 เงิน 10 โรงเรียนพัทลุง 1. นายพิทยาธร  นมรักษ์
2. นายวัชรินทร์  ด้วงสังข์
 
1. นางจินตนา  เหน็บบัว
2. นายปรีดี  คุณวัลลี
 
19 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 73.33 เงิน 7 โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายเจษฎา  ช่วยคล้าย
 
1. นายทรงกรด  พิพัฒน์โสทร
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 73.2 เงิน 5 โรงเรียนพัทลุง 1. นายฑีฆทัศน์  เกลี้ยงแก้ว
2. นายธนบรรณ  อดทน
3. นายวันปิยะ  หลวงจู
4. นายวิชชากร  ขาวสุด
5. นายอังศุธร  แก้วถาวร
6. นายโฮอัมหมัด  จาลีล
 
1. นายเฉลียว  วิโสจสงคราม
2. นายเตือนใจ  วิโสจสงคราม
3. นางสาวเพชรรัตน์  รัตนพันธ์
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อินนุรักษ์
2. เด็กหญิงนิลเนตร  จันทร์แก้ว
3. เด็กหญิงศรัณญา  วัตรุจีกฤต
 
1. นางจุฑาภรณ์  โสตถิโยธิน
2. นายปราโมทย์  บุญยัง
 
22 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 71.67 เงิน 10 โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา 1. เด็กชายกัมปนาท  ขาวนุ้ย
2. เด็กชายสมยศ  ทับวิเชียร
3. เด็กชายอภิชัย  เกื้อชู
 
1. นางประนอม  พรมเช็ก
2. นางสาวรัตนาภรณ์  คงเขียว
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 69.79 ทองแดง 5 โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงอภิษฎา  รัตนวงศ์
 
1. นางสาวฐิตาภรณ์  มะลิ
 
24 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 66 ทองแดง 11 โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา 1. เด็กชายปณิธิ  หัสไทยทิพย์
 
1. นางประนอม  พรมเช็ก
 
25 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา 1. เด็กชายฉัตรินทร์  ศักดิ์ดี
2. เด็กชายเสริมศักดิ์  พัฒนเชียร
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  คงเขียว
2. นางวนิดา  เหมะรักษ์
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 10 โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวณัฐกานต์  สุขทอง
2. เด็กชายศักดา  เตียวอนันต์
 
1. นางสาวสุจิตร  เจริญวิริยะภาพ
2. นางอำนวย  เรืองศรี
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 4 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  ฤทธิ์ดำ
2. นายธนกฤต  แสงแก้ว
3. นายพรพิทักษ์  ขาวอ่อน
 
1. นางสมจิตต์  ตีบกลาง
2. นายสุทิน  ขาวเผือก
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 5 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. นายปิยะศักดิ์  ด้วงช่วย
2. นายวรงค์รัชต์  มณีพันธ์
3. นายอภินันท์  จันทรัศมี
4. นางสาวอัจฉราวดี  สุขทอง
 
1. นางฉลอง  ศรีกรด
2. นางสมจิตต์  ตีบกลาง
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวนพรรณพ  เทพพิทักษ์
2. นางสาววิลาสินี  อินพรหม
 
1. นางสาวฐิตาภรณ์  มะลิ
2. นางสาวพนิดา  ถาวรานุรักษ์