สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.พัทลุง 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 73.33 เงิน 7 โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายเจษฎา  ช่วยคล้าย
 
1. นายทรงกรด  พิพัฒน์โสทร
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 75 เงิน 15 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. นายกิตติพงศ์  แก้วมณี
2. นางสาวสุภาภรณ์  เกลี้ยงกลม
3. นางสาวอรอุมา  ช่วยศรีนวล
 
1. นางสาวพาซีย๊ะ  อาบู
2. นางสมจิตต์   ตีบกลาง
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงฉันท์สินี  ชูโชติ
2. เด็กหญิงนิตยา  อินทราช
3. เด็กหญิงศศิวิมล  คันธมาทน์
 
1. นางสาวมาลัย  ไล่กสิกรรม
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74.17 เงิน 10 โรงเรียนพัทลุง 1. นายพิทยาธร  นมรักษ์
2. นายวัชรินทร์  ด้วงสังข์
 
1. นางจินตนา  เหน็บบัว
2. นายปรีดี  คุณวัลลี
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 7 โรงเรียนควนขนุน 1. นายธัญพิสิษฐ์  เพ็งช่วย
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  แป้นด้วง
 
1. นางเกสร  มาละมัย
2. นายโชคชัย  มาละมัย
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 73.2 เงิน 5 โรงเรียนพัทลุง 1. นายฑีฆทัศน์  เกลี้ยงแก้ว
2. นายธนบรรณ  อดทน
3. นายวันปิยะ  หลวงจู
4. นายวิชชากร  ขาวสุด
5. นายอังศุธร  แก้วถาวร
6. นายโฮอัมหมัด  จาลีล
 
1. นายเฉลียว  วิโสจสงคราม
2. นายเตือนใจ  วิโสจสงคราม
3. นางสาวเพชรรัตน์  รัตนพันธ์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อินนุรักษ์
2. เด็กหญิงนิลเนตร  จันทร์แก้ว
3. เด็กหญิงศรัณญา  วัตรุจีกฤต
 
1. นางจุฑาภรณ์  โสตถิโยธิน
2. นายปราโมทย์  บุญยัง
 
8 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 71.67 เงิน 10 โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา 1. เด็กชายกัมปนาท  ขาวนุ้ย
2. เด็กชายสมยศ  ทับวิเชียร
3. เด็กชายอภิชัย  เกื้อชู
 
1. นางประนอม  พรมเช็ก
2. นางสาวรัตนาภรณ์  คงเขียว