สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.พัทลุง 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 4 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  ฤทธิ์ดำ
2. นายธนกฤต  แสงแก้ว
3. นายพรพิทักษ์  ขาวอ่อน
 
1. นางสมจิตต์  ตีบกลาง
2. นายสุทิน  ขาวเผือก
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 5 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. นายปิยะศักดิ์  ด้วงช่วย
2. นายวรงค์รัชต์  มณีพันธ์
3. นายอภินันท์  จันทรัศมี
4. นางสาวอัจฉราวดี  สุขทอง
 
1. นางฉลอง  ศรีกรด
2. นางสมจิตต์  ตีบกลาง
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 10 โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวณัฐกานต์  สุขทอง
2. เด็กชายศักดา  เตียวอนันต์
 
1. นางสาวสุจิตร  เจริญวิริยะภาพ
2. นางอำนวย  เรืองศรี