สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.พัทลุง 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.6 ทอง 10 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 1. นายสุรนาท  ขัดคำ
 
1. นางเกศรา  อัครบวร
 
2 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84.6 ทอง 7 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 1. นายภีรภัทร  ศรีอ่อน
 
1. นางสาวอรชร  ตราชู
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายโกวิทย์  ศรีอ่อน
 
1. นางละเมิล  เลี่ยนกัตวา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 85.7 ทอง 11 โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  คชภักดี
2. เด็กชายอัครเดช  บุตรทอง
 
1. นางพรรณี  รัตนโกศัย
2. นางวิไล  เจริญกุลพานิช
 
5 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 1. เด็กหญิงภัทริน  เจนชูบัว
2. เด็กชายศาสนะ  แก้วแฝก
3. เด็กหญิงเบญญา  พลประสิทธิ์
 
1. นางมาลี  เพ็ชรกาศ
2. นายวีระชาติ  จันทรัตน์
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนางตุง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทองดำ
2. เด็กหญิงดวงเพ็ญ  สุวรรณเดชา
3. เด็กหญิงศิริพร  รักษ์แก้ว
 
1. นางบุญขันธ์   ศิลปนุรักษ์
2. นางปัญญา  หนูราช
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. เด็กชายขจรศักดิ์  เกลี้ยงเกลา
2. เด็กชายปริญญา  แสงแก้ว
3. เด็กชายศุภชัย  พูลเกิด
 
1. นางสมจิตต์  ตีบกลาง
2. นายสุทิน  ขาวเผือก
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84 ทอง 12 โรงเรียนพนางตุง 1. นางสาวชญาดา  อุ่นชูศรี
2. นางสาวณัฐธนาภรณ์  รักษเกลี้ยง
3. นางสาวรัตนาภรณ์   ดำสง
 
1. นางถวิล  อุ้ยดำ
2. นายโกวิท  อินทร์แก้ว
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทองเอียด
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  พงษ์สุชาติ
3. เด็กชายปัณณวัฒน์  ชูสังข์
 
1. นางพรศรี  ชูสังข์
2. นางพัทธมน  ชูแก้ว
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84.66 ทอง 7 โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงกนกนาฏ  กรประชา
2. เด็กหญิงศรีสุกิจ  สาระอาภรณ์
3. เด็กหญิงศศิศิริ  สินทอง
 
1. นางอนงค์  เอียดคง
2. นางอนิตา  บุญญานุวัตร
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87.33 ทอง 7 โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวนัทชา  มนตรีสถิต
2. นางสาววิสิฐาน์  ช่วยนุ้ย
3. นางสาวอันนา  ชูส่งแสง
 
1. นางพรศรี  ชูสังข์
2. นางศรีโสภา  เมฆานุวงศ์
 
12 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดมวิทยายน 1. เด็กชายศิวกร  ด้วงสังข์
2. เด็กหญิงสุมิตา  พลายชุม
 
1. นางทัศนีย์  จันทรัตน์
2. นางเสาวณีย์   จันทร์ฉาย
 
13 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดมวิทยายน 1. เด็กชายสิทธิชัย  ใจยะ
2. เด็กชายอดิศักดิ์  เกตุทอง
3. เด็กชายเพชรรินทร์  เต็มดวง
 
1. นายประมวล  เตี้ยนวล
2. นางละออ  วัชราคม
 
14 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 6 โรงเรียนอุดมวิทยายน 1. เด็กชายนันทกานต์  ด้วงหวัง
2. เด็กชายวิทวัส  บุญชูดำ
3. เด็กชายสถาพร   เพ็งบูรณ์
 
1. นายประมวล  เตี้ยนวล
2. นางละออ  วัชราคม