สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.พังงา 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นางสาวชณารัตน์  เพ็งกุล
2. นายณัฐกิตติ์  จันทร์พุ่ม
3. นายดนุเดช  ด่านสกุลรัตน์
4. นางสาวทัศนียา  แก้วทับทิม
5. นายธนวันต์  รามศิลป์
6. นางสาวนัฐมล  เครือทอง
7. นางสาวนัทธิดา  คงณรงค์
8. นายบุญชัย  ทองมา
9. นายฟูอาดี  สมุทรสารัญ
10. นายภมร  อินทสอน
11. นายภัทรัตน์  ชูแสง
12. นายวรวัชร  พัวพันธ์
13. นายวุฒิศิลป์  รังสิตสวัสดิ์
14. นายศักดิพันธ์  เจริญรัตน์
15. นายศุภสิทธิ์  ผลแก้ว
16. นางสาวสมกมล  ชัยทอง
17. นายอภิสิทธิ์  เลิศพิทยานนท์
18. นายอรรถพงษ์  เพ่งพิศ
19. นายเจตวรรธ  ภัทรปกรณ์
20. นายเด่นภูมิ  ลิ้มวงศ์
 
1. นางลาวัลย์  ตันเถียร
2. ว่าที่ร้อยตรีวันชัย  ผสารพจน์
3. นายสมชาย  เจริญฤทธิ์
4. นางสุคนธ์  เทพณรงค์
5. นายเพลิน  โอรักษ์
 
2 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 1. นายอานนท์  คันธานนท์
 
1. นายนันทวิทย์  นิ่มจงจิตร์
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 1. นายจอมพล  บัวชุม
 
1. นายวิรัตน์  แซ่ฮั่น
 
4 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  อุดมคุณ
 
1. นายนันทวิทย์  นิ่มจงจิตร์
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87 ทอง 5 โรงเรียนกะปงพิทยาคม 1. นางสาวพิลาสลักษณ์  แซ่พู่
2. นางสาวสุดารัตน์  สุขเกษม
3. นางสาวสุพัตรา  สืบสอาด
 
1. นางจิระภา  เชื้อไทย
2. นางนิติมา  คำกล้า
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86.67 ทอง 9 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นางสาวชนกนันท์  อภิชาตบุตร
2. นายนฤพนธ์  อัยสานนท์
3. นางสาวพัทธ์ธีรา  บุญรักษ์
 
1. นายรชต  ปานบุญ
2. นางสาววราภรณ์  ผลเกิด
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.6 ทอง 8 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" 1. นางสาวศศิรัตน์   สำลี
 
1. นางสาวสุภาพร   บุญธรรม
 
8 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พันธุ์เพิ่มพูล
2. เด็กหญิงพรพิมล  ศรีคาวี
3. เด็กหญิงเปี่ยมจิตร  นางหลาด
 
1. นางสาวทิพวรรณ  แซ่ขอ
2. นางสาวพวงทรัพย์  แซ่ลิ่ม
 
9 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 1. นายเฉลิมเกียรติ  ด่านยุทธพลชัย
 
1. นายวิรัตน์  แซ่ฮั่น
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กชายกันตพิชญ์  มธุรส
2. เด็กชายติณห์  ผ่องพันธ์
 
1. นายธันวิน  ณ นคร
2. นางพุทธิมา  พลภักดี
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นายจตุรภัทร  แพงโคตร
2. นายศิรศิษฏ์  ชายแก้ว
 
1. นายธันวิน  ณ นคร
2. นางพุทธิมา  พลภักดี
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85 ทอง 8 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" 1. นางสาวจินดาพร   ศรอินทร์
2. นางสาวชมณิกา  ทันงาน
3. นางสาวธมลวรรณ  สิทธิทัต
4. นางสาวประภัสสร   ชูสุวรรณ
5. นางสาววันวิสาข์   สิริชัย
6. นางสาวเยาวนาฏ   ใหมด้วง
 
1. นางสาวอาภรณ์  สิทธิทัต
2. นางเมฆาณี  จงบุญเจือ
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84.66 ทอง 4 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กชายพัสกร  สกุลวานิชพร
2. เด็กชายวชิรวิทย์  พระวิวงศ์
 
1. นางพุทธิมา  พลภักดี
2. นางภาวนา  เดชวรวิทย์
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นางสาวมุกหอม  พัฒนพิชัย
2. นายวิศิษฏ์  ศรีมาลา
3. นายสุทธิพันธุ์  พวงแก้ว
 
1. นายธันวิน  ณ นคร
2. นางพุทธิมา  พลภักดี
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนกะปงพิทยาคม 1. เด็กหญิงยศวดี  ตองสู้
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ฮ่านตุ้น
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ฮ่านตุ้น
 
1. นางจิระภา  เชื้อไทย
2. นางนิติมา  คำกล้า
 
16 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.3 ทอง 8 โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. เด็กชายคุณากร  จินดา
 
1. นายวิรัตน์  พินิจรัมย์
 
17 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กหญิงนฤมล  สุภัคศิริประสาน
 
1. นายศุภวุฒิ  อินทร์แก้ว
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นายชัชพิมุข  ศรีทอง
2. นายนิติ  เพ็ชรรัตน์โมรา
 
1. นายธันวิน  ณ นคร
2. นายผดุง  ว่องนาวี
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทับปุดวิทยา 1. นายรังสินันท์  ณ รังษี
2. นายวัชรกานต์  ศุภพฤกษ์
 
1. นางนงนุช  ผลทวี
2. นายอนิรุทธิ์  ลิพอนพล
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" 1. นางสาวจิดาภา   คงนุกูล
2. นายจิรวุฒิ   แต่สกุล
3. นางสาวณ ฟ้า  โชคคณาพิทักษ์
4. นางสาวณัฎฐณิชา  จีนหนู
5. นางสาวนัฐริกา   นิรมล
 
1. นางนิตยา  อิงสันเทียะ
2. นางสาวสุมาลี   สุขสวัสดิ์
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กชายณัฐพนธ์  เหินหาว
2. เด็กชายสรธัญ  จ๋วนเจนกิจ
 
1. นายธันวิน  ณ นคร
2. นางพุทธิมา  พลภักดี
 
22 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 77 เงิน 9 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กหญิงฉันท์ชนก  ฟองคำ
2. เด็กหญิงนฤมล  สุภัคศิริประสาน
3. นางสาวนลินี  ลั่นสิน
4. เด็กชายนันทวัฒน์  สันโดษ
5. เด็กชายนิภัทร์  มิ่งขวัญ
6. เด็กหญิงบุญธิญา  ทองเรือง
7. เด็กหญิงปาณิสรา  พรหมสวัสดิ์เดชา
8. เด็กหญิงปิยธิดา  สุดสวาท
9. เด็กหญิงภัสนันท์  พิกุลผล
10. นางสาววาทินี  บุญประกอบ
11. เด็กหญิงศศิธร  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
12. นางสาวอุไรวรรณ  คิดดี
 
1. นางสาวประภัสสร  โอจันทร์
2. นายศุภวุฒิ  อินทร์แก้ว
3. นายสมหมาย  มโนการ
4. นายสุพัฒน์  เจริญฤทธิ์
 
23 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 76.6 เงิน 9 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  สายชล
2. เด็กหญิงกัณติมา  พินิช
3. เด็กหญิงจิรัชญา  ชัยรักษา
4. เด็กหญิงชลธิชา  อาหรับ
5. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เกรียงไกร
6. เด็กหญิงธีรพร  สองแก้ว
7. เด็กหญิงนิพาพร  สุดใจ
8. เด็กหญิงพรชิตา  หลิมนุกูล
9. เด็กหญิงสุธิดา  พินิช
10. เด็กหญิงอรยา  อุดทรี
11. เด็กหญิงเจษฎามาศ  ทินรา
 
1. นางสาวขนิษฐา  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวนาตยา  จันทร์ส่งแสง
 
24 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 70 เงิน 12 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กหญิงฉันท์ชนก  ฟองคำ
 
1. นายศุภวุฒิ  อินทร์แก้ว
 
25 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 1. นายรุ่งอรุณ  บุญปลูก
 
1. นายกำแหง  จันทร์เขียว
 
26 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 67 ทองแดง 10 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ถิกิจ
 
1. นายนันทวิทย์  นิ่มจงจิตร์
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง 10 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นางสาวมัลลิกา  ดีบุก
2. นายวุฒิศิลป์  รังสิตสวัสดิ์
 
1. นายบุญเลิศ  เมตตาวิมล
2. นายประสิทธิ์  สะไน
 
28 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. นางสาวพรพรรณ  ปรีดาผล
 
1. นายสานนท์  เพ็งแก้ว
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" 1. นายนพรัตน์  ธรรมทัตโต
2. นายนิธิศักดิ์  วรสิทธิชัย
3. นายฟองเงิน  บรรลุสุข
4. นายอัครเดช  ทองฉิม
 
1. นายสมบูรณ์  เครือสนิท
2. นายอชิตพล  พอใจ
 
30 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 11 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" 1. เด็กชายธนภูมิ  กลั่นนุรักษ์
2. เด็กชายนพดล  ลิ่มสกลเศรษฐ์
3. เด็กชายนภัส  ทองใบ
 
1. นายสมบูรณ์  เครือสนิท
2. นายอชิตพล  พอใจ
 
31 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 14 เข้าร่วม 15 โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. นายจักรกฤษณ์  จินดา
2. นายจิรวัฒน์  แสงคง
3. นายศักรินทร์  ศิริประสพ
 
1. นายรัชชานนท์  พูลเอียด
2. นายวทัญญู  พฤติธรรมกุล
 
32 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" 1. นายฐิติพันธ์  เอียบฉุ้น
2. นายปนิก  นาดี
3. นายเมธิชัย  อุ่ยสกุล
 
1. นายสมบูรณ์  เครือสนิท
2. นายอชิตพล  พอใจ
 
33 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. เด็กชายบุญยวัฒน์  ปลอดอ่อน
2. เด็กชายศุภกร  ยิ่งยวด
3. เด็กชายหัสนันท์  สะหนิ
 
1. นายกิตติพงษ์  กลัดเจริญ
2. นายอนุทิน  หมึกแดง