สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.พะเยา 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 9 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นุชนิยม
 
1. นางเกศรินทร์  อิวกาศ
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวภรภัทร  เอื้อพิทักษ์สกุล
 
1. นางศศิธร  ภักดิ์สันติพงศ์
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1. นางสาวกุลธิดา  ยศกล้า
2. นางสาวรุจิรา  บุญพามา
3. นายอภิวัฒน์  ปัญญา
 
1. นางขวัญฤทัย  เที่ยงจันทราทิพย์
2. นางสาวนิตยา  อุดทาคำ
 
4 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72.8 เงิน 10 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นายจักรพล  สมศรี
2. นายสุรกิตต์  กันวะนา
3. นายสุรชัย  เผ่าเต็ม
 
1. นางสาวจินตนา  กาวี
2. นางสาวทิพวรรณ  เมืองมูล
 
5 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 10 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1. นายสรศักดิ์  เมืองเขียว
2. นายไตรรงค์  เข็มแอ็ด
 
1. นายธวัชชัย  เป็นพนัสสัก
2. นายสุริยัน  ไทยโคกสี
 
6 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 23 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายธนกร  สอนวงษา
2. นายรัชชานนท์  จำปา
3. นายวงศธร  เสียงใส
 
1. นายแอ๊ด  ชาวน่าน
 
7 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1. นายวรเมธ  เข็มพิลา
2. นายวโรดม  คานดะ
3. นายสธน  สมฤทธิ์
 
1. นายธวัชชัย  เป็นพนัสสัก
2. นายสุริยัน  ไทยโคกสี
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนเทศบาล 6 (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงศิริกานดา  แสงเพชร
2. เด็กหญิงสุธาณีย์  ชื่นมุนีย์วงศ์
3. เด็กหญิงอภิชญา  ทาเฟื้อง
 
1. นางชนิสรา  หลวงภา
2. นายอุทัย  นวลคำ
 
9 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87 ทอง 5 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกานต์ธิดา  เครือบุญ
2. นางสาวณัฐพร  จันทร์ฝาย
3. นายสุวิทย์  นวนสาย
 
1. นายอุดม  ไชยวุฒิ
2. นางอุบลวดี  พรหมสิงห์
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.3 ทอง 6 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กชายกิจการ  ปัญญาฟู
 
1. นายอิทธิกร  มาฟู
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง 8 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1. นางสาวกรองกาญจ์  เกียรติมหาชัย
 
1. นายชินวัชร์  ปินตา
 
12 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 65.25 ทองแดง 8 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เครือมา
2. เด็กชายฉัตริน  แสนศรี
3. เด็กหญิงฐิตามร  ชัยกุหลาบ
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปิยพันธุ์เศรณี
5. เด็กชายตะวัน  ประวงค์เทพ
6. เด็กหญิงธัญวรัตม์  อยู่สบาย
7. เด็กหญิงนนทกานต์  ฟักแก้ว
8. เด็กชายนพคุน  นุขันธ์
9. เด็กหญิงพีรยา  สุภากาวี
10. เด็กหญิงภัทรกัณย์  ภิญโญ
11. เด็กหญิงรสริน  จินดาพานิช
12. เด็กหญิงรัชฎาพร  บุญวงศ์
13. เด็กหญิงลลิตรภัทร  เชี่ยวชาญ
14. เด็กหญิงลักษมี  อินต๊ะเสนา
15. เด็กหญิงวรินรำไพ  เทพทองคำ
16. เด็กหญิงศาตพร  วันเพ็ญ
17. เด็กหญิงศิริรัตน์  ธรรมยศ
18. เด็กหญิงสุประภา  อุตตะรี
19. นางสาวสุภารัตน์  จันทร์ถนอม
20. เด็กหญิงหทัยรัตร์  เมืองอินทร์
 
1. นายกวี  บุญกว้าง
2. นายพงศธร   โพธิแก้ว
 
13 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 74.42 เงิน 5 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกรกนก  สมวัน
2. นางสาวกรวลัย  สพานแก้ว
3. นายจารุเกียรติ  นิติกุลวรรักษ์
4. นางสาวนฤวรรณ  รุ่งศุภตานนท์
5. นายปณชัยพงศ์  กุนศิล
6. นางสาวประณยา  บุญสุข
7. นายพงศ์พนัส  เพิ่มการ
8. นางสาวพรโอบอุ้ม  วงศ์วิลาศ
9. นางสาวรุ่งฤดี  เชี่ยวชาญ
10. นางสาววรรณพร  เป็งรักษา
11. นายสหัสชัย  ไชยวงค์
12. นางสาวสุปรียา  เจริญจักร
13. นางสาวอาทิตา  โชติ์สวัสดิ์
14. นางสาวเบญจมาภรณ์  ทองสิงห์
 
1. นายกวี  บุญกว้าง
2. นายพงศธร  โพธิแก้ว
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายพงษกร  พนัสสิตานนท์
2. นายพรชัย  มหายศ
3. นายพิสิฐพงศ์  พนัสสิตานนท์
 
1. นางศิวาพร  เหลี่ยมศิริวัฒนา
2. นายอภิวัฒน์  พวงลำใย
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กชายสุกัลย์  โคงาม
2. เด็กหญิงอังคนางค์  หวานใจ
 
1. นางพัชนี  ถูกจิตร์
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 1 เข้าร่วม 18 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายชนกันต์  ราชคม
2. นายณัฐภัทร  นิยมไทย
3. นายพีรวิชญ์  แก่นเสลา
4. นายสัจจภัทร  ถปะติวงศ์
 
1. นางศิวาพร  เหลี่ยมศิริวัฒนา
2. นายอภิวัฒน์  พวงลำใย
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 79 เงิน 6 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายปฏิภาณ  โภชนา
2. นางสาวศุภิสรา  ขันชัยวงค์
3. นางสาวสุจารีนุช  สุยะ
 
1. นายสุปรีชา  สูงสกุล
2. นายแอ๊ด  ชาวน่าน
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายพชร  เอื้อพิทักษ์สกุล
2. นางสาวพัทธิยา  ไชยมงคล
3. นายศุภวิชญ์   การสมพจน์
 
1. นางสาวพัชรี  สารงาม
2. นายวัชระ  การสมพจน์
 
19 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 73.4 เงิน 12 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวบวรลักษณ์  ฟูดุลยวัจนานนท์
 
1. นางสาวฤทัยพร  ทิพย์เทียม
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 78.8 เงิน 7 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1. เด็กชายซีเกท  สีม่วง
2. เด็กชายธิติวุฒิ  ปินตา
3. เด็กชายนัฎฐวุฒิ  คำเมืองสา
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สมศรี
5. เด็กหญิงพรพัชชา  บัวเงิน
6. เด็กหญิงพัทธนันท์  บุตตะมะ
7. เด็กชายรัชชาญนนท์  โนแก้ว
8. เด็กชายริคาร์โด้  เลิศฤทธิ์
9. เด็กชายสุดแดน  ชัยก๋า
10. เด็กชายอธิป  คำพลอย
 
1. นายรังสรรค์  ปินใจ
2. นายศิริขวัญ  ท้าวล่า
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 73.94 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงพนิตพร  แลสันกลาง
2. เด็กชายพีรณัฐ  วินิจมโนกุล
3. เด็กชายพีระพัฒน์  ศรีใจป้อ
4. เด็กหญิงศิรประภา  เงินงาม
5. เด็กหญิงสายชล  ยุทธยงค์
 
1. นางสาวดารารัตน์  พันธวงค์
2. นางอภิญญา  โยธามาศ
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 63.92 ทองแดง 7 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายกรวิชญ์  ฟองแก้ว
 
1. นางสาวดวงจันทร์  คนอยู่
 
23 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุทธิดา  คำเชื้อ
 
1. นางอ้อมใจ  จันทร์กิเสน
 
24 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นายวสันต์  เครือสาร
 
1. นายอร่าม  สมศรี