สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.พระนครศรีอยุธยา 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 76.5 เงิน 9 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นางสาวกิจติยา  ก้อนทอง
2. นางสาวจันทร์จิรา  สิงห์อุดม
3. นางสาวจิราณี  หรุ่นบุญลือ
4. นางสาวฐิติมา  วงศ์อ่วม
5. นางสาวนุสบา  เลือดแสงไทย
6. นายพัชรวัฒน์  วิริยกรรม
7. นางสาวศศิพร  สามนคร
8. นางสาวสุจิตรา  เซ็นหลวง
9. นายอนุมัติ  โกญจนันท์
10. นางสาวเปมิกา  อัยกูล
 
1. นายวัลลภ  ชุ่มโชคดี
2. นางสาวศิรินภา  ปิดตาฝ้าย
3. นางสาวสุพัตรา  ทรัพย์เสถียร
 
2 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75.33 เงิน 7 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นางสาวกัญญา  ดีทองหลาง
 
1. นางรุ้งรัตน์  ชำนิปั้น
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79.67 เงิน 4 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขีวาด
2. เด็กหญิงดนุนุช  มงคลเอี่ยม
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  วิเศษสุวรรณ
 
1. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
2. นายสมเจษฎ์  ผ่องยุบล
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 72.33 เงิน 5 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นางสาวปาริชาติ  สุขีภาพ
2. นางสาวพรพิม  ขาวสะอาด
3. นายเฉลิมพล  ศรีวงษ์ชัย
 
1. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
2. นางรุ้งรัตน์  ชำนิปั้น
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นางสาวกัญญา  ดีทองหลาง
2. นางสาวพรพิม  ขาวสะอาด
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ขาวสุก
2. นางรุ้งรัตน์  ชำนิปั้น
 
6 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน 6 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กหญิงดนุนุช  มงคลเอี่ยม
2. นายพรชัย  อำพันหอม
3. เด็กหญิงศศิ  อินทรโอภาส
 
1. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
2. นางรุ้งรัตน์  ชำนิปั้น
 
7 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน 4 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นายพิษณุ  สังข์เสม
2. นายรุ่งเรือง  สภาพ
 
1. นางสาวเรณู  ครุฑธาพันธ์
2. นายเอกราช  คำถวาย
 
8 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 77 เงิน 9 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นายเฉลิมพล  ศรีวงษ์ชัย
 
1. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร