สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.พระนครศรีอยุธยา 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.6 ทอง 6 โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงปิยะมาศ  ร่วมรักบุญ
2. เด็กหญิงยลดา  ตรีพืช
3. เด็กหญิงรัชชนก  สีเดือน
4. เด็กหญิงรัตนาวลี  ยอดเสรณีย์
5. เด็กหญิงศศิธร  สินมาก
 
1. นางสาวสมบัติ  ละกำปั่น
2. นางสาวอทิตา  บุญขยาย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 88 ทอง 7 โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวธนัชพร  แซ่ลิ้ม
2. นางสาวนันทวัน  บุญลาโภ
3. นายภาสกร  วุฒิโชค
4. นางสาวเบญจพร  ฤกษ์บุญมี
5. นายเสกสรร  พิสิฐเพ็ญจันทร์
 
1. นายธีรการณ์  สุสุขเสียง
2. นายปัญญาวัฒน์  พฤกษ์สุขจิตร์
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นายวรพงษ์  มีกลิ่นหอม
 
1. นายวัลลภ  ชุ่มโชคดี
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง 8 โรงเรียนบางปะอิน 1. เด็กหญิงพลอยนภา  ทองปลิว
2. เด็กหญิงภานุมาศ  เทศเขียว
3. เด็กหญิงอังศุมา  ผิวอ่อนดี
 
1. นางพรรณราย  เทียมพยุหา
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ใหญ่สูงเนิน
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  รัตนกำเนิด
3. เด็กหญิงราตรี  พลูอ้น
 
1. นางสาวชาลินี  ฉาบเพชร
2. นางสาวอัญชลี  กลิ่นชื่น
 
6 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นางสาวกัญญา  ดีทองหลาง
2. นายศรันย์  สภาพสวัสดิ์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ขาวสุก
2. นายเอกราช  คำถวาย
 
7 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กชายธงชัย  สภาพโชติ
2. นายพิษณุ  สังข์เสม
3. นายรุ่งเรือง  สภาพ
 
1. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
2. นางรุ้งรัตน์  ชำนิปั้น