สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.พระนครศรีอยุธยา 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.6 ทอง 6 โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงปิยะมาศ  ร่วมรักบุญ
2. เด็กหญิงยลดา  ตรีพืช
3. เด็กหญิงรัชชนก  สีเดือน
4. เด็กหญิงรัตนาวลี  ยอดเสรณีย์
5. เด็กหญิงศศิธร  สินมาก
 
1. นางสาวสมบัติ  ละกำปั่น
2. นางสาวอทิตา  บุญขยาย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 88 ทอง 7 โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวธนัชพร  แซ่ลิ้ม
2. นางสาวนันทวัน  บุญลาโภ
3. นายภาสกร  วุฒิโชค
4. นางสาวเบญจพร  ฤกษ์บุญมี
5. นายเสกสรร  พิสิฐเพ็ญจันทร์
 
1. นายธีรการณ์  สุสุขเสียง
2. นายปัญญาวัฒน์  พฤกษ์สุขจิตร์
 
3 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กชายณัชขจร  มาตราเงิน
2. เด็กชายทวีศักดิ์  โครตศรีเมือง
3. เด็กชายอนันต์ยศ  รุณเจริญ
 
1. นายประดับ  ชัยพฤกษ์
2. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นายวรพงษ์  มีกลิ่นหอม
 
1. นายวัลลภ  ชุ่มโชคดี
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง 8 โรงเรียนบางปะอิน 1. เด็กหญิงพลอยนภา  ทองปลิว
2. เด็กหญิงภานุมาศ  เทศเขียว
3. เด็กหญิงอังศุมา  ผิวอ่อนดี
 
1. นางพรรณราย  เทียมพยุหา
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ใหญ่สูงเนิน
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  รัตนกำเนิด
3. เด็กหญิงราตรี  พลูอ้น
 
1. นางสาวชาลินี  ฉาบเพชร
2. นางสาวอัญชลี  กลิ่นชื่น
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 76.5 เงิน 9 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นางสาวกิจติยา  ก้อนทอง
2. นางสาวจันทร์จิรา  สิงห์อุดม
3. นางสาวจิราณี  หรุ่นบุญลือ
4. นางสาวฐิติมา  วงศ์อ่วม
5. นางสาวนุสบา  เลือดแสงไทย
6. นายพัชรวัฒน์  วิริยกรรม
7. นางสาวศศิพร  สามนคร
8. นางสาวสุจิตรา  เซ็นหลวง
9. นายอนุมัติ  โกญจนันท์
10. นางสาวเปมิกา  อัยกูล
 
1. นายวัลลภ  ชุ่มโชคดี
2. นางสาวศิรินภา  ปิดตาฝ้าย
3. นางสาวสุพัตรา  ทรัพย์เสถียร
 
8 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75.33 เงิน 7 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นางสาวกัญญา  ดีทองหลาง
 
1. นางรุ้งรัตน์  ชำนิปั้น
 
9 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79.67 เงิน 4 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขีวาด
2. เด็กหญิงดนุนุช  มงคลเอี่ยม
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  วิเศษสุวรรณ
 
1. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
2. นายสมเจษฎ์  ผ่องยุบล
 
10 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 72.33 เงิน 5 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นางสาวปาริชาติ  สุขีภาพ
2. นางสาวพรพิม  ขาวสะอาด
3. นายเฉลิมพล  ศรีวงษ์ชัย
 
1. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
2. นางรุ้งรัตน์  ชำนิปั้น
 
11 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นางสาวกัญญา  ดีทองหลาง
2. นางสาวพรพิม  ขาวสะอาด
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ขาวสุก
2. นางรุ้งรัตน์  ชำนิปั้น
 
12 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 6 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นายพิษณุ  สังข์เสม
2. นายรุ่งเรือง  สภาพ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ขาวสุก
2. นางรุ้งรัตน์  ชำนิปั้น
 
13 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน 6 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กหญิงดนุนุช  มงคลเอี่ยม
2. นายพรชัย  อำพันหอม
3. เด็กหญิงศศิ  อินทรโอภาส
 
1. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
2. นางรุ้งรัตน์  ชำนิปั้น
 
14 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นางสาวกัญญา  ดีทองหลาง
2. นายศรันย์  สภาพสวัสดิ์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ขาวสุก
2. นายเอกราช  คำถวาย
 
15 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน 4 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นายพิษณุ  สังข์เสม
2. นายรุ่งเรือง  สภาพ
 
1. นางสาวเรณู  ครุฑธาพันธ์
2. นายเอกราช  คำถวาย
 
16 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กชายธงชัย  สภาพโชติ
2. นายพิษณุ  สังข์เสม
3. นายรุ่งเรือง  สภาพ
 
1. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
2. นางรุ้งรัตน์  ชำนิปั้น
 
17 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 77 เงิน 9 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นายเฉลิมพล  ศรีวงษ์ชัย
 
1. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร