สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.พระนครศรีอยุธยา 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวพัชริดา  มะณีโชติ
 
1. นางพัทธ์ธีรา  จิตต์อารีย์กุล
 
2 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 98.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายศุภกร  ดนตรี
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
3 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายธีรวุฒิ  กุ้งแก้ว
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
4 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายชุติพงศ์  ส่วนบุญ
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
5 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวอทิตยา  เนคมานุรักษ์
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
6 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 83 ทอง 5 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกาญจนา  เอกจิตร
2. นางสาวจิราพัชร  อยู่เจริญ
3. เด็กชายชัชชานนท์  อุ่นเจริญ
4. เด็กหญิงญาณิกา  สุวรรณชัย
5. นายณัฐวุฒิ  อัตตะสาระ
6. เด็กหญิงหทัยชนก  มาอำพร
7. นางสาวอทิตยา  เนคมานุรักษ์
8. นางสาวอัจจิมา  ธรรมสุนทรา
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
7 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายแดน  สุวรรณเสรี
 
1. นางอรอนงค์  อภิรัตนพันธุ์