สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.พระนครศรีอยุธยา 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวพัชริดา  มะณีโชติ
 
1. นางพัทธ์ธีรา  จิตต์อารีย์กุล
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. เด็กชายนพรัตน์  ศรแก้ว
 
1. นางอารียา  เต๊ะวงค์
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงภัทราพร  อารีรักษ์
 
1. นายสุชิน  ศิลธรรม
 
4 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญสง่า
2. เด็กหญิงชาริสา  งามบุญแถม
3. เด็กชายสุริยา  ม่วงไม้
 
1. นางจิราภรณ์  ละอองศรี
2. นายสุดใจ  ขวัญดำ
 
5 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม 1. นายลัทธพล  คงสมแก้ว
2. นายวราวุธ  อินทรสังข์
3. นายสุรัตน์  รื่นไวย์
 
1. นางจิราภรณ์  ละอองศรี
2. นายสุดใจ  ขวัญดำ
 
6 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายชนม์ชนก  ฮีมวาต์
2. นายวงศธร  อรรถจินดา
3. นายศิวัช  พวงพัฒน์
 
1. นางสาวพัทธนันท์  กองอรรถ
2. นายสุทธิพงษ์  บุญประดับวงศ์
 
7 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 98.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายศุภกร  ดนตรี
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
8 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายธีรวุฒิ  กุ้งแก้ว
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
9 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงประภัสสร  บัวแดง
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
10 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายชุติพงศ์  ส่วนบุญ
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
11 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวอทิตยา  เนคมานุรักษ์
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
12 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 83 ทอง 5 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกาญจนา  เอกจิตร
2. นางสาวจิราพัชร  อยู่เจริญ
3. เด็กชายชัชชานนท์  อุ่นเจริญ
4. เด็กหญิงญาณิกา  สุวรรณชัย
5. นายณัฐวุฒิ  อัตตะสาระ
6. เด็กหญิงหทัยชนก  มาอำพร
7. นางสาวอทิตยา  เนคมานุรักษ์
8. นางสาวอัจจิมา  ธรรมสุนทรา
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
13 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายแดน  สุวรรณเสรี
 
1. นางอรอนงค์  อภิรัตนพันธุ์