สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.พระนครศรีอยุธยา 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวพัชริดา  มะณีโชติ
 
1. นางพัทธ์ธีรา  จิตต์อารีย์กุล
 
2 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายธีรวุฒิ  กุ้งแก้ว
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
3 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายชุติพงศ์  ส่วนบุญ
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
4 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 83 ทอง 5 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกาญจนา  เอกจิตร
2. นางสาวจิราพัชร  อยู่เจริญ
3. เด็กชายชัชชานนท์  อุ่นเจริญ
4. เด็กหญิงญาณิกา  สุวรรณชัย
5. นายณัฐวุฒิ  อัตตะสาระ
6. เด็กหญิงหทัยชนก  มาอำพร
7. นางสาวอทิตยา  เนคมานุรักษ์
8. นางสาวอัจจิมา  ธรรมสุนทรา
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
5 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 98.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายศุภกร  ดนตรี
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
6 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวอทิตยา  เนคมานุรักษ์
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
7 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายแดน  สุวรรณเสรี
 
1. นางอรอนงค์  อภิรัตนพันธุ์
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. เด็กชายนพรัตน์  ศรแก้ว
 
1. นางอารียา  เต๊ะวงค์
 
9 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงภัทราพร  อารีรักษ์
 
1. นายสุชิน  ศิลธรรม
 
10 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงประภัสสร  บัวแดง
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
11 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม 1. นายลัทธพล  คงสมแก้ว
2. นายวราวุธ  อินทรสังข์
3. นายสุรัตน์  รื่นไวย์
 
1. นางจิราภรณ์  ละอองศรี
2. นายสุดใจ  ขวัญดำ
 
12 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญสง่า
2. เด็กหญิงชาริสา  งามบุญแถม
3. เด็กชายสุริยา  ม่วงไม้
 
1. นางจิราภรณ์  ละอองศรี
2. นายสุดใจ  ขวัญดำ
 
13 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายชนม์ชนก  ฮีมวาต์
2. นายวงศธร  อรรถจินดา
3. นายศิวัช  พวงพัฒน์
 
1. นางสาวพัทธนันท์  กองอรรถ
2. นายสุทธิพงษ์  บุญประดับวงศ์