สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.พระนครศรีอยุธยา 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. เด็กชายนพรัตน์  ศรแก้ว
 
1. นางอารียา  เต๊ะวงค์
 
2 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงประภัสสร  บัวแดง
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงภัทราพร  อารีรักษ์
 
1. นายสุชิน  ศิลธรรม