สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.พระนครศรีอยุธยา 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายชนม์ชนก  ฮีมวาต์
2. นายวงศธร  อรรถจินดา
3. นายศิวัช  พวงพัฒน์
 
1. นางสาวพัทธนันท์  กองอรรถ
2. นายสุทธิพงษ์  บุญประดับวงศ์
 
2 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญสง่า
2. เด็กหญิงชาริสา  งามบุญแถม
3. เด็กชายสุริยา  ม่วงไม้
 
1. นางจิราภรณ์  ละอองศรี
2. นายสุดใจ  ขวัญดำ
 
3 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม 1. นายลัทธพล  คงสมแก้ว
2. นายวราวุธ  อินทรสังข์
3. นายสุรัตน์  รื่นไวย์
 
1. นางจิราภรณ์  ละอองศรี
2. นายสุดใจ  ขวัญดำ