สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ปัตตานี 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 87 ทอง 8 โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. นางสาวกศิวรรณ  ศิริมาศ
2. นายทศพร  พงษ์นัยรัตน์
3. นางสาวธาดารัตน์  ดีเส็ง
4. นายมนตรี  เชื้อกามุด
5. นางสาวสัณห์สิรี  นิลประเสริฐ
 
1. นางกาญจนา  ทองธรรมชาติ
2. นายสุพจน์  ทองธรรมชาติ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. เด็กหญิงมุสลีมะฮ์  บากา
 
1. นางปรานี  ปางวิภาศ