สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ปัตตานี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. นางสาวกัลยาณี  สีสุกเพชร
2. นายปิยทัศน์  มหาสัทธา
3. นายภัทร  เพ็ชรศรีชัย
4. นางสาววลัยภรณ์  คชเลิศ
5. นางสาววิภาพร  จันพรม
6. นายศราวุฒิ  ไชยรักษ์
7. นางสาวสายใจ  พันธุ์มณี
8. นายสืบสกุล  ยาหลี
9. นางสาวอิงฟ้า  เงินศรีเหม
10. นายเอกราช  เกษสุมา
 
1. นางสาวทิพย์จินดา  มณีอร่าม
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.4 ทอง 10 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. เด็กหญิงพิมพ์ทอง  ศรีเกื้อ
2. เด็กหญิงสิริวดี  ศรีโอสถ
3. เด็กหญิงอัญชิสา  อธิวัฒนา
 
1. นางรุ่งรวี  ศรีโอสถ
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 83 ทอง 5 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. นางสาววรินทิพย์  รัตนเดโช
2. นางสาววีระวรรณ  หนูชุม
3. นางสาวเกศิณีย์  ทองเผือก
 
1. นายเทียม  แดงมะแจ้ง
 
4 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80.8 ทอง 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กชายปัณณ์ปวีร์  นาคแดง
 
1. นายเกรียงชัย  อนิสงค์