สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.ปราจีนบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ 1. นายขจรเดช  หวังพรม
2. นายราชัน  ทองลา
3. นายอโนชา  เรืองสารี
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
2. นางสาวรวีวรรณ  หงสใจ
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติยา  เพลียเท้าอุ้ย
2. นางสาวยูมา  บี
3. เด็กหญิงเหมือนฝัน  เครือเพ็ง
 
1. นายธนกฤต  สุกเขียว
2. นายสุรเชษฐ  จันทร์เซ็ง
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72.8 เงิน 10 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวมนต์สกาว   มั่งคั่ง
2. นางสาวหทัยชนก  กีรตินาวีสุวรรณ
3. นายอัครฤดี  บุญอาสา
 
1. นางนุชจรี  เพลินไพศาล
2. นางแววเนตร  คังคายะ
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายฉัตรบดินทร์  ง่วนทอง
 
1. นางสาวณัทศศิร์  อินทร์โพธิ์
 
5 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 74.67 เงิน 11 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  อนุกิจ
 
1. นายวีระพงษ์  กิ้วภูเขียว
 
6 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กชายชัชวาลย์  อินประเสริฐ
2. เด็กชายรณรงค์   สายทอง
 
1. นางกัลยา  เชี่ยวพานิช
2. นางสาวสุชิรา  สังฆธรรม
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงน้ำฝน  กันนิคม
2. เด็กหญิงพิชญา  อนุกิต
 
1. นางรุ่งนภา  พงษ์ประเสริฐ
2. นายวีรพงษ์  กิ้วภูเขียว
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายณัฐนันท์  สรรพกิจ
2. เด็กชายนัฐพงษ์  สินไชย
 
1. นางจิรนันท์  จันทร์หอม
2. นางสาววารุณี  พลพฤกษ์