สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.ปราจีนบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ 1. นายขจรเดช  หวังพรม
2. นายราชัน  ทองลา
3. นายอโนชา  เรืองสารี
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
2. นางสาวรวีวรรณ  หงสใจ
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติยา  เพลียเท้าอุ้ย
2. นางสาวยูมา  บี
3. เด็กหญิงเหมือนฝัน  เครือเพ็ง
 
1. นายธนกฤต  สุกเขียว
2. นายสุรเชษฐ  จันทร์เซ็ง