สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.ปราจีนบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายธนกานต์  เมธีธาดา
2. นายธีรธิติ  จำลอย
3. นายพรรษวุฒิ  เขียวมณี
4. นายสัณห์พิชญ์  เสียงดี
5. นายสิทธิโชค  เผือกพูลผล
 
1. นายอรรถวุฒิ  เนตรหาญ
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  มูลเชื้อ
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.3 ทอง 11 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวณัฐชยา  นาคอุไร
 
1. นายชนันธวัฒน์  สถิตย์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายอรรณพ  แจ้งเกิด
 
1. นางสารภี  ภู่ประสม