สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  ดาววิจิตร
 
1. นายสมชาติ  ตรียินดี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.2 ทอง 7 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวกุลวดี  พูลทวี
2. นางสาวนุจรินทร์  รอดคล้ำ
3. นางสาวพัชนิดา  ทองแฉล้ม
4. นางสาวพัชรี  ศรีแสง
5. นายอนุวัต  พรรัตนวณิชย์
 
1. นางอภิษฐา  สวนเข้ม
2. นางอรุณรัตน์  สกุลอัญมณี
 
3 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 79 เงิน 7 โรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์ 1. นายธนกร  สุกนาค
 
1. นายชาญชัย  คูณทา
 
4 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 75 เงิน 9 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน 1. นางสาวตุ๊กตา   -
 
1. นายทศพล  ภูวมาส
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 25 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายปริญญา  กลีบทอง
2. นายวุฒินันท์  กลั่นสมุทร
3. นายสิทธิภรณ์  เครือวัลย์
 
1. นายกิตติศักดิ์  ภุมรินทร์
2. นางมาลา  แซ่ปัง
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 79 เงิน 6 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐพล  กลีบสัตบุตร
2. นายพสธร  สุกใส
3. นายพัชรพล  จินดากูล
 
1. นายกิตติศักดิ์  ภุมรินทร์
2. นางสุธีรา  สุกใส
 
7 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. นางสาวอมรรัตน์  เชืองศิลป์
 
1. นางประภา  ทั่วจบ