สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวภาวดี  นุ่มวัฒนา
2. นางสาววรรณวิมล  สนตุ่น
3. นางสาวอรอุษา  จันทร์โสม
 
1. นางวิจิตรา  เศรษฐกร
2. นางอุมาพร  เพ่งผล
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายชนรัตน์  สุขเจริญ
2. เด็กชายณัฐกิตติ์   ภักดีสุทธิ์
3. เด็กชายณัฐวัตร  นวนประโคน
4. เด็กชายธนพนธ์  สะอาดเอี่ยม
5. เด็กชายนนทวัฒน์  แต่แดงเพชร
6. เด็กชายพศิน  สาหร่าย
7. เด็กชายพีรณัฐ  กาญจนบำรุงสกุล
8. เด็กชายศุภวิชญ์  คุ้นเคย
 
1. นายธวัช  พวงแก้ว
2. นางปณิตา  เจริญบุญ
3. นายสวัสดิ์  เจริญบุญ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ป้อมสกุล
 
1. นางสาวณัฏฐนิช  วางที
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวธนพร  เติมสายทอง
2. นางสาวธัญญา  ศรีอำนวย
3. นางสาวสุพรรษา  คชายุทธ
 
1. นางสาวพิณกาญจน์  อรรถอนันต์
2. นางศรีไว  มหาพรหม
 
5 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวญานิกา  โพธิ์ทอง
 
1. นายสมศักดิ์  บุญพา
 
6 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1. นายกีรติ  กลีบทอง
2. นายจักรกฤษ  แพทย์วงษ์
3. นายศุภโชค  รุ่งชีวิน
 
1. นายสมศักดิ์  เหลืองมังกร
2. นางสาวแสงดาว  สืบด้วง
 
7 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กชายชูพงษ์  รอดดี
2. เด็กชายธนพล  ทองรวย
 
1. นางสาวประพิณ  แสงสะอาด
 
8 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81.8 ทอง 5 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวธรรมาภรณ์  ว่องไวพาณิชย์
2. นางสาวพัชญา  ชำนาญกุล
3. นางสาวอมรรัตน์  จิตรรักษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพีรพงษ์  สิงห์มนัส
2. นางมธุรส  ไก่แก้ว
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.6 ทอง 5 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. เด็กหญิงวนิดา  แย้มลา
 
1. นางสาวดวงพร  พงษ์พิทักษ์
 
10 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 81.4 ทอง 6 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวกาญจนี  เรือนเพชร
2. นางสาวชลิตตา  จักรวาฬณิชย์
3. นางสาวนันทมน  ล้วนอุดมศิริ
4. นางสาวพัชรี  บุญชู
5. นางสาวศศิภรณ์  อ้นเกตุ
6. นางสาวศิรินารถ  หลวงแจ่ม
 
1. นายกฤษ  น้อยผล
2. นางสาวจิตรมนัส  เนียมเนตร
3. นางณปภัช  สนธิสว่าง
4. นายณรินทร์  ชำนาญดู
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91 ทอง 6 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวธิดา  พงษ์สุทัศน์
2. นางสาวรติมา  จันทะโก
3. นางสาวอณุภา  ชนะวัฒนานนท์
 
1. นางสาวพิณกาญจน์  อรรถอนันต์
2. นางศรีไว  มหาพรหม
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 88.4 ทอง 6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นางสาวกนกวรรณ  พุ่มทอง
2. นางสาวชนกานต์  ดีคล้าย
3. นายณัฐดนัย  ไพรวัลย์
4. นายตรีภูรินทร์  พุทธิพงษ์
5. นายปฐมพงศ์  เอกผดุงพงศ์
6. นางสาวปรียาภรณ์  แสงทวี
7. นายพงศ์ระพี  ศิริเหลืองทอง
8. นายพชร  โจรน์บุญถึง
9. นายภาณุพงศ์  ปัจศรี
10. นายภานุพงศ์  ทรัพย์สมบัติ
11. นายภานุพงศ์  ทองดีเลิศ
12. นางสาวศิริพร  ทรงปัญญา
13. นายศิวกร  โสมจันทร์
14. นายศุภชีพ  กนกพัฒนากร
15. นายสรรเพชญ  สร้อยสน
16. นายสหพชร  เพชรบรม
17. นายสหรัฐ  พัฒนศิริ
18. นายสุทธิวัชร์  หอมนาน
19. นายอธิวัชร  อมรชัยยาพิทักษ์
20. นายเพชร  พรหมสีทอง
 
1. นายจิตเสน  เหล็งหวาน
2. นายชัชพล  ศิริกุล
3. นางรุ่งนภา  คงเพ็ชรศักดิ์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 76.3 เงิน 7 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายอัครเดช   ชูประยูร
 
1. นางสาวจีราพร  เชื้อวัฒนา
 
14 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 79.83 เงิน 12 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงณัฐชา  นัยนันท์
 
1. นางสาวกิติพร  พลศร
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 13 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายนนทวัฒน์  เพ็ชร์วงศ์
2. เด็กชายวราวุฒิ  หงษ์ทอง
3. เด็กชายสมเกียรติ  โยธา
 
1. นางสาวพิริยาภรณ์  เชาว์ฉลาด
2. นางสุภาวดี  พิลา